Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Dýchanie pôdy

00069709Zloženie pôdneho vzduchu sa neustále mení. Medzi vzduchom atmosféry a vzduchom pôdy prebieha kontinuálna výmena, ktorá je dôležitým faktorom v živote pôdy. Pokiaľ by nebolo tejto výmeny, vytvárajúci sa CO2, sírovodík, metán a iné plyny, by rýchlo vyplnili všetky póry a trhliny v pôde. Všetok kyslík by bol spotrebovaný a mnohé biochemické procesy by sa zastavili. Bola by otrávená väčšina obyvateľov pôdy – rastliny, živočíchy a mikroorganizmy. Bez čerstvého vzduchu z atmosféry, bez doplňovania pôdy kyslíkom, sa vytvárajú anaeróbne podmienky.

Obnova pôdneho vzduchu je ovplyvnená rôznymi faktormi. Najdôležitejšie z nich sú:

  • Kolísanie dennej a sezónnej teploty

  • Zmeny barometrického tlaku

  • Difúzia plynov

  • Dynamika životných procesov – spotreba a tvorba jednotlivých plynov živými obyvateľmi pôdy

Prvý spôsob výmeny vzduchu sa uskutočňuje vďaka vlastnosti plynov rozširovať sa pri zahrievaní a zmršťovať pri ochladení. Keď stúpne teplota pôdy, vzduch v nej zväčšuje svoj objem, pritom sa nevojde do pórov a trhlín. V dôsledku toho časť vzduchu uniká do atmosféry. Pri znížení teploty prebieha obrátený proces. Pôdny vzduch zmenšuje svoj objem, pričom vzniká podtlak v póroch a trhlinách, následkom čoho sa vonkajší vzduch dostáva do pôdy. Takéto kolísanie teploty prebieha rytmicky dňom a nocou (denné kolísanie). Funguje aj sezónne kolísanie teploty pôdy, ale to je menej výrazné a má menší význam pri dýchaní pôdy. Tieto periodické kolísania teploty pôdy zabezpečujú pravidelnú výmenu plynov medzi atmosférou a pôdou. Pôda akoby dýchala, prebieha proces výdychu a nádychu. Ako pri každom dýchaní, dochádza tu z jednej strany k výdychu oxidu uhličitého a iných plynov a príjem kyslíku z druhej strany.

Proces dýchania pôdy môžu podporovať a oslabovať rôzne faktory ako je vlhkosť, vietor a iné. Pôdna vlhkosť vedie k zníženiu vzduchu v pôdnych trhlinách. V období dažďov je pôda premokrená natoľko, že sa objem vzduchu zmenšuje na minimum. Pri vysychaní pôdy prebieha opačný jav.

68Obsah CO2 a kyslíka v pôdnom vzduchu sa mení podľa ročných období. Vo vrchnej vrstve pôdy sa najväčšie množstvo oxidu uhličitého nachádza v jarnom a letnom období. Od apríla do septembra v strednom pásme sa množstvo CO2 pohybuje od 2 do 4 % v hĺbke 30 – 60 cm. Na jeseň a v zime sa množstvo oxidu uhličitého značne zmenšuje. Napriek tomu pozorovania dokazujú, že v zimných mesiacoch sa aktivita mikroorganizmov v pôde neznižuje.V zime pri teplote asi 3 až 5 °C nad nulou sa aktívne vyvíjajú niektoré druhy baktérií. V 1 g pôdy v lete a na jar sa nachádza 10 -15 tisíc aktinomycétov – Act. Globisporus a v zime ich je 100 – 500 tisíc.

Na procesy dýchania má veľký vplyv barometrický tlak. Pozorovania ukazujú, že so zmenou tlaku sa mení aj obsah plynov v pôde až do vrstvy hlbokej 2 m a viac. Pri znížení tlaku sa objem plynov zväčšuje a oni sa uvoľňujú do ovzdušia. Pri zvýšení tlaku sa vzduch tlačí do pôdy.

Dôležitú úlohu pri výmene plynov v pôde hrá difúzia plynov. Podľa niektorých vedcov môže difúzia plynov zabezpečiť výmenu plynov v pôde a udržať zloženie pôdneho vzduchu na určitej úrovni zabezpečujúcej životne dôležité procesy pre obyvateľov pôdy.

48113695V pôde, pokiaľ nie je zamrznutá nepretržite, prebiehajú biologické procesy syntézy a rozkladu, spotreby a uvoľnenia rôznych organických a anorganických látok. V tomto procese niektoré druhy organizmov tvoria CO2, O2, étery, kyseliny, alkohol, amoniak, sírovodík, metán a iné zlúčeniny. Pre iné organizmy tieto zlúčeniny slúžia ako zdroj potravy. V závislosti od množstva jednej alebo druhej skupiny organizmov v pôde sa bude meniť aj obsah plynov v pôde.

Korene rastlín nielen produkujú, ale aj aktívne pohlcujú oxid uhličitý. Množstvo oxidu uhličitého pohlcovaného z pôdy môže byť rovnaké alebo v niektorých prípadoch aj väčšie. Intenzita absorpcie CO2 z pôdy závisí od jeho koncentrácie v pôde. Čím viac CO2 sa v pôde nachádza, tým intenzívnejšie vstupuje cez korene rastlín .

CO2 v pôde spotrebovávajú mnohé mikroorganizmy. Je známe, že sa v pôde nachádza veľký počet autotrofných druhov mikroorganizmov, ktoré používajú CO2 ako zdroj uhlíku pre syntézu organických zlúčenín. Okrem nich je v pôde veľa heterotrofných organizmov, ktoré rovnako používajú CO2 ako zdroj potravy.

Skúsenosti ukazujú, že stačí určitým spôsobom spomaliť aktivitu mikroorganizmov a okamžite sa znižuje uvoľňovanie CO2. Opačný obraz nastáva, keď aplikujeme do pôdy látky, ktoré zlepšujú životné pochody mikroorganizmov.

Dýchanie pôdy je indikátorom biochemických a biologických procesov prebiehajúcich v nej, taktiež je ukazovateľom úrodnosti pôdy ako celku.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie