Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Viktor Schauberger o vplyve tradičných technológií

Jedným z talentovaných vedcov, ktorý zasvätil svoj život technológiám lacnej, alebo voľnej energie, bol rakúsky inžinier Viktor Schauberger, ktorého odkaz, podobne ako odkaz N. Teslu, sa snažia ukryť sluhovia uhľovodíkovej energetiky, čo ľudí zbavuje perspektívnej alternatívy.

Ďalšiu časť do mozaiky nám prináša úryvok z diela Viktora Schaubergera uverejnený v časopise Implosion z roku 1954.

„Pred niekoľkými rokmi boli moje prvé patenty podané v 26 krajinách. V takmer každej krajine ma patentoví odborníci vyhlásili za šialeného a niektorí z nich dokonca odmietli vyhodnotiť patentovú prihlášku. Dnes je polovica z týchto prihlášok akceptovaná. Zostávajúce prihlášky budú pravdepodobne tiež čoskoro schválené, aj keď ani jeden odborník si ešte neuvedomil ich význam a možné praktické uplatnenie. Platnosť týchto patentových požiadaviek však nemohla byť podľa výsledkov predbežného návrhu vyvrátená.

V čase, keď som očakával tieto výsledky, nemecký patentový úrad, ktorý preložil moju prihlášku do cudzích jazykov, mi oznámil, že odborníci po prečítaní jedenej prihlášky okamžite upadli do hlbokého zamyslenia a že moje projekty budú čoskoro schválené jeden po druhom. Bola teda uznaná spravodlivosť mojich názorov. Ale ich konečné rozhodnutie bolo prijaté pod nátlakom. Skutočnosť, že výrazne zmenili svoj názor, bola pravdepodobne vyvolaná aktívnymi diskusiami počas predbežných vypočutí, ako aj objavením rôznych článkov v tzv. „Dôležitých vedeckých“ časopisoch.

Napríklad časopis „Das Universum“ informoval, že malé švajčiarske jazerá už boli zničené v dôsledku skutočnosti, že moje turbíny boli nainštalované v kolenách riek, ktoré do nich prúdia a vytekajú. Pritom v mnohých veľkých švajčiarskych jazerách, ako aj v nemeckých a v mnohých ďalších krajinách, už dávno došlo k hrozivému zhoršeniu kvality riečnej aj jazernej vody z úplne iných dôvodov.

V hamburgskom časopise „Der Spiegel“ 9. júna 1954 bolo uverejnené, že Nemecko už vynaložilo najmenej 10 000 miliónov mariek na obnovu ekologického stavu vodných objektov. Rieky Nemecka sú také znečistené, že ani čistiarne odpadových vôd neprinášajú žiadny úžitok.

Dlhé obdobie nedostatku čistej vody povedie k nedostatku pitnej vody a vody na každodenné použitie. Tabule zakazujúce kúpanie a ďalšie varovné signály naznačujú, že príčinou epidémie poliomyelitídy je kontaminovaná voda, v ktorej bol vírus detekovaný. Voda bola kontaminovaná za nejasných okolností. Zvýšené chlórovanie alebo iné jedovaté opatrenia priniesli len malý úžitok.

Všetky pokusy o elimináciu pásavky zemiakovej a iných poľnohospodárskych škodcov pesticídmi tiež viedli k nulovým výsledkom. Priviedlo to k opačnému účinku, počet škodlivých parazitov, proti ktorým neboli vhodné prostriedky, sa neúmerne zvýšil. Čím slabší je organizmus, tým sú jeho protivníci agilnejší a aktívnejší.

Patentové prihlášky najpodstatnejšie opisujú, kde sa majú sledovať príčiny týchto katastrof a všetky choroby vrátane rakoviny. V týchto prihláškach som opísal svoje vedecké postrehy o tom, že súčasná metóda hospodárenia s odtokmi technicko-akademickým spôsobom, ktorý je z akéhokoľvek hľadiska deštruktívny, je jediným dôvodom hospodárskeho poklesu, rastu sociálnych potrieb a neustáleho rastu politických nepokojov.

Techno-akademická metóda sa nazýva preto, že sa vyučuje na všetkých akadémiách a univerzitách a v každom slovníku sa opisuje ako umelá forma urýchlenia toku. Odstredivý pohyb znamená stúpajúcu teplotu, teplo, napätie, expanziu a explóziu, teraz sa používa vo všetkých typoch priemyslu, pretože ľudia nepoznajú iné spôsoby výroby. Bude sa teda naďalej používať všade, kým sa nevymyslí iný, racionálnejší zdroj energie.

V priebehu mnohých rokov som sledoval pstruha, ktorý dokázal zostať takmer nehybný v rýchlych prúdoch horských riek. To mi umožnilo objaviť najlepší a najlacnejší zdroj mechanickej energie. Je to forma energie, ktorá bude stimulovať zdravý rast a oslobodenie ľudstva od technológií, ktoré ho v súčasnosti zotročujú. Systém jej výroby je založený na biologickom vákuu a poskytne základ pre kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie produktivity, čím sa vyrieši naliehavý problém rastúcej ľudskej populácie a znižovania zásob potravín, čo by mohlo ľahko viesť k tretej svetovej vojne, ktorá, ak sa použije atómová bomba, povedie ku koncu civilizácie.

To by malo byť dostatočným argumentom na to, aby sme brali vážne nasledujúce, aj keď na prvý pohľad sa to môže zdať utopické. Radikálna inovácia vynálezu zrejme slúžila ako prekážka pre patentový úrad pre udelenie pozitívneho verdiktu, pretože z ich pohľadu som zničil existujúce základné princípy rovnako ľahko ako domček z karát. Ale nemali by sme sa od toho odchýliť len preto, že časom zmizne potreba mnohých druhov ľudských aktivít, ktoré sú vo vzťahu k prírode parazitickými. Tu stojíme pred existenciou alebo neexistenciou miliónov ľudí na celom svete.

Už pred viac ako sto rokmi bolo známe, že voda vyžaruje iónové žiarenie ak ju rýchlo spúšťajú systémom priamych trubíc pod tlakom. Stále však nebolo známe toto: ak je toto žiarenie lámané filtrom z tuhej látky (napríklad tuhý parafín) a umiestnené do vákuového drôtu, odrazí sa na jeho vnútornom povrchu, čo vedie k tmavočervenej, vysoko pulzujúcej žiarivosti, ktorá je viditeľná, keď sa pozriete do potrubia v tme. Vyzerá to ako blesk. Ak sa tieto lúče zosilnia v banke Leiden a potom sa zavedú do nehorľavých kvapalín alebo plynov, zapália ich.

Tak vznikol plameň počas katastrofy Hindenburga, ktorý po naplnení vodíkom a po vypustení vodného balastu padol na zem. Americká vzducholoď Akron, ktorá bola nahustená héliom, jedného chladného a hmlistého rána sa pokrčila, padla a z neznámych dôvodov sa výplň hélia stala kvapalnou. Došlo k poklesu objemu 1800-krát a s takýmto poklesom objemu je spojená spätná premena hélia na kvapalinu.

Tento opustený objem sa stáva biologickým vákuom, ktoré sa získava ako výsledok reťazových reakcií a je ideálnym zdrojom hnacej sily. V biotechnológii sa vytvára vákuum znížením objemu látok v kľukatých skúmavkách, prostredníctvom ktorých sa v procese odrazenia môže získať energia.

Vďaka patentu č. 1.057.676 schválenému patentovým úradom vo Francúzsku, ktorý ho prijal takmer v nedokončenej forme, na moje objavy obrátili svoju pozornosť vedecké ústavy zapojené do štúdia vody a vzduchu. Prostredníctvom sprostredkovateľa vo Viedni bola mojim spisom udelená pozornosť. Vysvetlil som príčiny nárastu infekčných chorôb a znečistenia vody, rastlinnej miazgy a krvi, ba dokonca vodných katastrof. Profesor Otto Warburg študoval zhubné nádory pod mikroskopom. Zistil, že sa živia výlučne kyslíkom. Predpokladá sa tiež, že rastliny extrahujú 80 % svojich živín z pozitívne nabitej atmosféry.

Ja nepriznávam túto hypotézu, pretože kyslík nie je živina, ale látka, ktorá nasýti opačne nabité (geosférické) fruktigénne častice. Oni prenikajú v protoplazmu rastlín cez korene. Vo viac organizovaných formách života prenikajú intenzívnou difúziou do geometricky izolovaného obehového systému alebo iných organických tekutín. Prenikajú tiež cez póry listov, žiabre, pľúca a vytvárajú zmesi, ktoré na atómovej úrovni umožňujú adaptáciu na patogénne podmienky alebo revitalizáciu predmetov vplyvu.

Životné energie sa objavujú, keď elektrifikované karbočastice a kondenzovaný nadbytok slnečnej energie v plynnej forme, nazývaný tiež kyslík, sa viažu a vytvárajú emulzie. K tomu dochádza počas miešania rozptyľujúcich látok, keď namiesto procesu redukcie nastane okysličovanie.

To, či sa vytvárajú životodarné sily, alebo nie, závisí od toho, ako sa látky zmiešajú. Impulz rodiaci život môže byť stimulovaný iba vtedy, ak elektrizované častice podobné héliu viažu prebytok produktov slnečnej energie, ktoré sa zhmotňujú v kyslíku. Deštrukčné sily sú stimulované, keď sa procesy interakcie vyskytujú v opačnom poradí, to znamená, ak sa kyslíkové elektróny viažu na materské karbo-elektróny. Kyslík sa stáva aktívnym po zahriatí a v chlade je pasívny.

Ak je teda voda, rastlinná miazga alebo krv preexponovaná, prehriata alebo ak sa kvapalina pohybuje rýchlosťou vyššou ako je normálne, v dôsledku tlaku a pôsobením techno-akademických vynálezov, ako sú oceľové snímače prúdu, hydraulické turbíny, čerpadlá, vrtule, hydroturbíny Peltona, deštruktívne sily začínajú pôsobiť.

Tieto žiarenia nasýtené pozitívne nabitými časticami sú podobné röntgenovým lúčom a ožarujú živú hmotou. Prenikajú priamo do negatívne nabitých jadier buniek a vyvolávajú rozklad buniek. K tomuto jadrovému štiepeniu dochádza veľmi intenzívne. Takéto žiarenie má za následok najvyššiu teplotu (ako v jadrových reaktoroch), keď narazí na prekážky alebo je lomené grafitom.

Vo všetkých bunkách je prítomný negatívne nabitý stopový prvok urán, čo vysvetľuje rozklad buniek a tkanív, ktorý sa zvyčajne nazýva rakovinou. V lese sa účinok uránu prejavuje v rozširovaní ročných letokruhov stromov milujúcich tieň, ktoré sa nachádzajú v nadmernom svetle. Podľa toho istého princípu sa rakovina vyvíja v umierajúcich bunkách v dôsledku superoxidovanej pitnej vody, ako aj v potrave a vo vzduchu znečistenom výfukovými plynmi. Takzvaná „rakovina“ stromu je spôsobená superoxidovanými živinami, ktoré sa pohybujú v strome. Molekuly s oxidovaným železom sú obzvlášť nebezpečné. Uvoľňujú sa do atmosféry spolu s dymom z vysokých pecí, ktoré topia železo, katalyzujú interakcie medzi škodlivými prvkami a vytvárajú podmienky vedúce k rozvoju rakoviny pľúc.

Teraz hovorme o bakteriofágoch. Myšlienka, že rakovina je spôsobená vírusmi prenášanými vodou, rastlinnými šťavami a krvou, je chybná. Je to predovšetkým v dôsledku prenikania karcinogénov, čo je možné vďaka chemickým hnojivám. Takéto vysvetlenie spôsobilo búrku protestov v akademických kruhoch, ktoré ma prinútili vyzbrojiť sa a konať pomocou ťažšieho kalibru. V nadväznosti na námietky vznesené počas predbežného dostupného posúdenia som potom poskytol nasledujúce dodatočné vysvetlenie.

1. Zem, voda a vzduch sú spolupracujúcimi prírodnými akumulátormi biomagnetických a bioelektrických dinagénov. Sú mimoriadne citlivé na tlak, teplo a procesy v nich sa dajú umelo urýchliť iba umelým spôsobom, t. j. planetárnym, v ktorom by mali prevažovať chladiace procesy. Akékoľvek neobvyklé zvýšenie teploty spôsobuje neprirodzené interakcie medzi hlavnými (makro) prvkami v dôsledku negatívneho nabitia biomagnetických dinagénov.

2. Nadmerné množstvo svetla a teploty vyvoláva uvoľňovanie energie ničenia; nie je dôležité, či je zahrievanie výsledkom slnečného žiarenia alebo spaľovacích procesov. Vo vyhrievaných riekach a prúdoch je to spôsobené stratami v priechodnosti a ťažnej sily (premiestnenie sedimentu a zníženie hladiny podzemnej vody). Produkty tejto emulzie spôsobujú ložiská infekcie vo všetkých organizmoch, v dôsledku čoho sa rakovina stáva nevyhnutnou kvôli nedostatku kvarigénov. V tkanivách dochádza k procesom explózii, ktoré vedú k ich deštrukcii.“

Používaním tradičných technológií v rámci uhľovodíkovej energetiky vytvárame ničivý vplyv na životné prostredie a spolu s ním aj na organizmy samotných ľudí, čím zvyšujeme úmrtnosť ľudí. A to je jeden z dôvodov, prečo vlastníci globálnej parazitickej „elity“ nechcú, aby sa uvoľnili kvalitatívne nové a bezpečné technológie lacnej energie, a prečo sa neustále implementuje mýtus o „preľudňovaní Zeme“.

V skutočnosti však dôvodom žalostného stavu Zeme nie je „preľudnenie“, ale použitie deštruktívnych technológií, ako aj barbarské plienenie nerastných surovín technokratickou spoločnosťou dravej spotreby. Aby sme prelomili tento začarovaný kruh, treba iba predstaviť technológie, ktoré neničia prírodu, ale využívajú jej prírodné energie, ktorým aj Viktor Schauberger vo svojich prácach venoval pozornosť.

https://www.rinok.sk/search-engine.htm?slovo=schauberger&search_submit=&hledatjak=2

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie