Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Lesy ako záruka existencie ruských riek a života na Zemi

Otvorený list 5.mája 2006

Drahí spoluobčania,

V tomto pracovnom roku sme spolu s našimi kolegami z USA a Brazílie získali nové vedecké výsledky, ktoré si vyžadujú zásadnú revíziu lesnej politiky na celom svete. Získali sa nové vedecké dôkazy o tom, že existencia riek a zrážok na pevnine je podmienená činnosťou neporušených prírodných lesov.

Neporušený les predstavuje živé čerpadlo založené na slnečnej energii, ktoré čerpá na pevninu atmosferickú vlhkosť odparujúcu sa z povrchu oceánov. Ukázalo sa, že suchá, požiare, záplavy, ako aj hurikány a tornáda na pevnine, sú dôsledkom narušenia lesov a prerušenia funkcie lesného čerpadla vlhkosti. Zničenie lesov vedie k úplnej degradácii kontinentov na polopúštnu, alebo púštnu krajinu.

Tieto nové výsledky nie sú doteraz známe vedeckej spoločnosti. Úplné vedecké výsledky sú zverejnené v preprinte petrohradského Ústavu jadrovej fyziky Ruskej akadémií vied (2006). Všetky výsledky boli získané na základe fyziky odparovania oceánu a lesných masívov a existujúcej databázy o zrážkach vo všetkých regiónoch sveta.

Všimnime si, že v zalesnených povodiach riek sa zrážky nemenia, alebo nerastú pri postupe do hĺbky kontinentov, viď. údaje na obrázku pre povodia riek Amazonka, Kongo, Jenisej, Lena a Ob. Naopak, vo všetkých odlesnených oblastiach sa zrážky znižujú exponenciálne, znižujú sa na polovicu každých 400 kilometrov prieniku do vnútrozemia kontinentu. Preto malá alebo pobrežná krajina ako je Veľká Británia alebo Fínsko, môže zničiť svoje prirodzené lesy a nebude okamžite podrobená dezertifikácii (degradácii na púštnu krajinu). Ale taká obrovská kontinentálna krajina ako je Rusko sa tomu nemôže vyhnúť.

Zvlášť upozorňujeme na pozorovaný prechod od ustálenosti, alebo rastu zrážok v oblastiach pokrytými lesmi, k rýchlemu exponenciálnemu poklesu zrážok na odlesnených územiach pozorovaných vo východnej Číne, vo východnej časti USA a na rieke Ob. Upozorňujeme na rozdiel v zrážkach medzi územiami východnej Ázie a USA, ktoré sa nachádzajú približne na rovnakej zemepisnej šírke (obr.1b). Z obrázku je vidieť cena, ktorú platí Čína, kedysi úplne pokrytá lesmi, za zničenie lesov na väčšine svojho územia. Zrážky v odlesnených oblastiach klesajú mnohokrát a menia vnútornú časť kontinentu na púšť.

Závislosť množstva zrážok P (mm/rok) od vzdialenosti x (km) od oceánu v odlesnených oblastiach (prázdne symboly) a v oblastiach pokrytých lesmi (čierne symboly).

Čas sa kráti a ľudia si musia uvedomiť plnú ťarchu zodpovednosti za prijatie nebezpečných rozhodnutí. My kvantitatívne dokazujeme, že rozširovanie lesného drevárskeho priemyslu vedie k úplnej degradácii územia centrálneho Ruska podobne, ako to došlo v strednej Ázii, Afrike a Austrálii.

Do vyriešenia otázky Lesného kódexu Ruska je potrebné podrobne preštudovať spojenie medzi odlesňovaním a narušením priaznivého režimu zrážok pre ľudský život, ktorý v súčasnosti prebieha v mnohých oblastiach našej krajiny (rastúci počet lesných požiarov v severozápadnom Rusku, nedostatok vody na Ďalekom východe, zhoršujúce sa letné teploty v strednom Rusku).

Podobne sa narúša aj režim zrážok v ostatných oblastiach sveta, kde sú lesy vystavené intenzívnej deštrukcii. Počas minuloročného sucha v Južnej Amerike hladina rieky Amazonky, najväčšej rieky sveta, klesla na rekordné minimá.

Rusko má dnes jedinečnú príležitosť učiť sa na chybách iných národov. Politika nevyberaného obvinenia v anti-vlastenectve ľudí, ktorí sa snažia pritiahnuť pozornosť spoločnosti ku katastrofickým dôsledkom odlesňovania a zaradiť ich k piatej kolóne, ktorá sa snaží všetkými prostriedkami zastaviť ekonomický rast krajiny, by bola krátkozraká.

Celoplošná likvidácia prirodzeného lesného masívu Ruska počas niekoľkých rokov privedie k poklesu prietoku riek, vzniku sucha, záplav a požiarov, čiastočnej dezertifikácii v pobrežných oblastiach a úplnej dezertifikácii vo vnútri kontinentov. Ekonomické straty z tohto prevýšia ekonomické prínosy z odlesňovania.

Úzka skupina ľudí, ktorá lobuje za nový Lesný kódex v súčasnej podobe, bude zodpovedná za degradáciu celého kontinentu, za ukončenie existencie Veľkého Ruska. Zvyšky ruskej populácie budú nútené zhlukovať sa pozdĺž východného a západného oceánskeho pobrežia – v podobnej situácii sa nachádza aj súčasná Austrália. Tento kontinent bol pred 50 – 100 tisíc rokmi úplne pokrytý lesmi, pokiaľ neprišli prví ľudia.

Ruské lesy ako mechanizmus zabezpečujúci kolobeh vody v kontinentálnej časti Ruska a existujúcich tam povodí riek, zjavne nemôžu byť privatizované, ako nemôžu byť privatizované samotné rieky a jazerá, vzduch v atmosfére, sila zemskej gravitácie, slnečné žiarenia dopadajúce na Zem. Je neprijateľné tvrdiť, že príslušnosť lesa k národu, to znamená celej populácii Homo sapiens žijúcej na území Ruska, je v rozpore s Ústavou Ruskej federácie.

Vyzývame riadiace orgány krajiny, aby do prijatia akéhokoľvek riešenia Lesného kódexu, postavili konkrétnu otázku o hydrologických následkoch odlesňovania a vzali do úvahy všetky dostupné údaje. Odlesňovaním sa súčasní Rusi zbavujú vody a budúcich generácií.

S úctou,

Viktor Georgievič Gorškov, doktor fyzikálno-matematických vied, vedecký pracovník

Anastasia Michajlovna Makareva, kandidát fyzikálno-matematických vied, vedecký pracovník

Ústav jadrovej fyziky  B.P. Konstantinova Ruskej akadémie vied v Petrohrade

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie