Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Dobré slovo lieči, zlé pomaly zabíja

Biopole – torzné pole

quwave_man_with_protection_shield_200wČlovek je obklopený biopoľom. V dnešnom ponímaní je biopole súbor torzných polí. Pojem torzné pole sa objavil v roku 1922 na pomenovanie hypotetického fyzického poľa, ktoré je generované krútením, rotáciou priestoru, to znamená, že torzné pole vzniká všade, kde dochádza k rotácií.

Rotuje naša planéta, slnečný systém, galaxia, preto je torznými poľami obklopené všetko. Človek, kameň, strom, planéta sú obklopené torznými poľami, ktoré na seba vzájomne pôsobia, menia sa a vytvárajú nové torzné polia. Torzné polia predstavujú obrovský tok informácií a vytvárajú spoločný bezhraniční systém, v ktorom je rýchlosť šírenia signálu okamžitá, pojem čas tu neexistuje.

Človek nerotuje, ale sám o sebe je generátorom torzných polí rôznej intenzity. Vedci sa domnievajú, že myseľ už je torzná energia, z ktorej sa tvoria polia a na túto torznú energiu je možné vplývať. Napríklad naši predkovia, keď darovali alebo menili veci medzi sebou hovorili „Blagodarju – Blaho darujem“ a neutralizovali tým všetko negatívne.

DNA

DNKDNA a bielkoviny obsahujú atómy železa, ktoré majú okrem iného funkciu antén. Prijímajú riadiacu informáciu z torzných polí, ktorá definuje ako má vyzerať človek, zviera, rastlina. Ľudský genetický aparát je prakticky totožný s ovocnou muškou, dážďovkou, opicou, to znamená, že bielkoviny sú stavebný materiál univerzálny pre všetky organizmy, ktoré vykonávajú metabolizmus (látkovú výmenu) a informácie z torzných polí určujú v akom poradí a po akej matrici RNK sa budú tvoriť aminokyseliny. Kandidát biologických vied P.P.Garjaev so svojím vedeckým tímom zistil, že v torznom poli každého organizmu sa už v zárodočnom štádiu vývoja nachádza „obraz“ dospelého jedinca.

Najhlavnejšia konštrukcia človeka je slovo a vedomie, ktoré má priamy vplyv na náš genetický aparát. Duchovné telo – vedomie, hýbe s nami, bez neho by sme boli iba rôznorodou masou kostí, svalov, kĺbov, atď.

Vplyv slova na DNA človeka

Genetický aparát je schopný myslieť nie na najvyššej úrovni, ale zhruba povedané chápe a myslí. DNA vníma reč a chápe jej význam, takže genetickému aparátu nie je ľahostajné čo hovoríme, aké filmy pozeráme a na čo myslíme. Všetko sa nahráva do vlnového genómu, to znamená do vlnového genetického programu, ktorý mení dedičnosť každej bunky v jednom alebo inom smere.

Slová môžu byť zastúpené vo forme elektromagnetických vĺn, ktoré priamo vplývajú na vlastnosti a štruktúru molekúl DNA. Práve tieto molekuly sú zodpovedné za dedičnosť. Ak je reč plná negatívnych slov a slovných spojení, štruktúra DNA začne mutovať a potomkom sa odovzdáva už zmenená. Nahromadenie takýchto negatívnych vlastností sa rovná samo-likvidačnému programu.

Kandidát biologických vied P.P. Garjaev a kandidát technických vied G.T. Tertyshniy s pomocou vedcov vyvinutého zariadenia zaznamenali, že negatívne slovo spôsobuje mutagénne účinky podobné rádioaktívnemu žiareniu o sile 1000 röntgenov.

P.P. Garjaev je presvedčený, že človek s pomocou slova, reči, mysli (pretože reč je výsledok myslenia) ako sochár modeluje svoj genetický aparát a vytvorenú informáciu odovzdáva ďalším generáciám. Ak je negatívna, tak sa z pokolenia na pokolenie bude nabaľovať ako snežná guľa samo-likvidačnými informáciami.

Vedci dali jasnú odpoveď. Negatívne slová „explodujú“ v genetickom aparáte človeka, následkom čoho vznikajú mutácie, ktoré generáciu za generáciou približujú k degenerácií.

Vedci vynašli prístroj, ktorý premieňa ľudskú reč na elektromagnetické vlny a tie, ako je známe, ovplyvňujú DNA molekulu dedičnosti. U človeka nadávajúceho bez prestania sa jeho chromozómy trhajú, ohýbajú a jeho gény sa prehadzujú. V dôsledku toho DNA začne produkovať neprirodzené programy. Tak sa postupne potomstvu odovzdáva program sebadeštrukcie.

DNAVedci zaznamenali mutagénny efekt podobný rádioaktívnemu žiareniu 1000 röntgenov. Experimenty s ožarovaním sa skúmali veľa rokov na semenách rastliny Arabidopsis. Takmer všetky zahynuli a tie, ktoré prežili, sa stali geneticky zmutovanými monštrami. Tieto zmutované rastliny boli nositeľmi mnohých chorôb, ktoré preniesli ďalším generáciám. Po niekoľkých generáciách potomstvo úplne zahynulo. Zaujímavé je, že mutagénny efekt nebol závislý od hlasitosti slova, bolo úplne jedno, či sa slová predniesli hlasno alebo zašepkali. Na tomto základe vedci prišli k záveru, že niektoré slová majú informačný vplyv na DNA. Boli vykonané aj opačné experimenty. Vedci ďakovali a blahoželali semenám ožiarených na 10 000 röntgenov a poprehadzované gény, roztrhané chromozómy, špirály DNA zapadali na svoje miesta a zrastali sa. Zabité semená ožarovaním znovu ožívali. Genetický aparát všetkých živých organizmov pracuje na rovnakých univerzálnych zákonoch a princípoch.

Vedeckými metódami potvrdená schopnosť ľudí vplývať slovami na gény dedičnosti bola známa veriacim ľuďom zo staroveku. Zo starovekej literatúry poznáme prípady ako sa uzdravovali beznádejne chorí a vzkriesili mŕtvych. Skeptik pochybuje, „ako môže obyčajné slovo pôsobiť na dedičný program“. Faktom je, že predstava o genetickom aparáte skladajúcom sa iba z chemických látok je zastaraná. V skutočnosti, pokiaľ chceme vybudovať z DNA živý mechanizmus, potrebujeme oveľa sofistikovanejšie programy, ktoré majú väčšinový podiel na dedičnú informáciu. Nový vedný odbor „vlnová genetika“, autorom ktorej je Peter Petrovič Garjaev potvrdzuje, že gén, to nie je iba bunka. Program človeka je zašifrovaný v takzvanej „odpadnej“ časti DNA a nie iba v chemických látkach, ale aj vo fyzikálnych, torzných poliach, ktoré sa vytvárajú okolo chromozómov a majú holografickú štruktúru.

Všetky informácie o minulosti, prítomnosti a budúcnosti tela sú obsiahnuté vo zvinutom stave v každom mieste vlnového genómu. Molekuly DNA zdieľajú medzi sebou tieto informácie s pomocou elektromagnetických vĺn, vrátane akustických a svetelných. Dnes sa už vedci naučili „napumpovať“ DNA energiou svetla a zvuku. Spustením určitých genetických programov stimulujú rezervné kapacity organizmu. V dôsledku toho sa vyliečili beznádejne choré rastliny a mŕtve ožívali. Človek takéto „zázraky“ môže robiť aj pomocou modlitieb.

Vedci prišli k ohromujúcemu záveru: DNA vníma ľudskú reč, jej „uši“ sú absolútne prispôsobené zachytiť zvukové vibrácie. Puškin kedysi napísal svojej žene: „Nenič si dušu čítaním francúzskych románov“. Súčasný človek sa usmeje tejto rade, ale je tam kus pravdy. Molekuly dedičnosti prijímajú aj akustickú a svetelnú informáciu, čítanie mlčky prichádza do bunkových jadier elektromagnetickými kanálmi. Jeden text lieči dedičnosť a druhý likviduje. Pozitívne slová prebúdzajú rezervné možnosti genetického aparátu a negatívne narúšajú vlnové programy, to znamená, rušia normálny vývoj organizmu.

P.P. Garjaev verí, že s pomocou slovných myšlienkových foriem človek tvorí svoj genetický aparát. Napríklad dieťa si zoberie od rodičov určitý program, začína používať negatívne slová, nadávať, tak začína ničiť seba, svoje okolie ako sociálne, tak aj psychologické. A snehová guľa sa začína nabaľovať z generácie na generáciu. Takže našim génom nie je jedno na čo myslíme, o čom hovoríme, aké knihy čítame. Všetko sa nahráva do vlnového genómu, to znamená programu dedičnosti, a to priamo mení programy na jednu alebo druhú stranu.

Takže slovo môže vyvolať rakovinu a môže aj vyliečiť človeka. Pritom DNA nerozlišuje, či sa rozprávate so živým človekom alebo hrdinom z televízneho seriálu.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie