Kategórie

Naši partneri





Flag Counter

3. časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov

Bitka kozmických rozmerov medzi silami svetla a silami tmy je vo finále. Zákulisní aktéri vychádzajú na svetlo.

Každý musí zaujať svoje miesto a vybrať si stranu. Pred nami je prebudenie ľudstva, Súdny deň a Divoký hon.

Ako môžeme reagovať (odpovedať) na výzvu času?

Tento šachový zápas bojujú rovnocenní súperi, tým skôr, že ruský ľud si rád zabojuje, hoci samozrejme, v súčasnej podobe je armáda bezmocná. Je ale viditeľné národné prebudenie, v krajine sa objavili skutoční vodcovia, ktorí sú schopní viesť za sebou ľudí. Je tu jadro Ruského Hnutia, počiatky novej ideológie, svetlé ciele a potrebné technológie. Elita ruského ľudu sa konečne naučila rozpoznávať parazitov – a to je najdôležitejšie. Všimnite si, že čím viac sa situácia vyostruje, tým sú ľudia vo svojej mase pokojnejší, akoby v hĺbke srdca ľudia mali svoj vlastný „Prefíkaný plán“ a čakajú na povel.

Existuje aj určitá skupina „so znamienkom plus“

Taká skupina existuje a každým dňom sa rozrastá, v úvodzovkách ju budeme nazývať „Sily Svetla“. Oni sú tiež v tieni, majú prastaré vedomosti a zdroj sily, a zároveň veľmi dobre poznajú aj všetky prastaré vedomosti „Síl temnoty“, akurát povedzme, sú oprávnení prejavovať a premieňať nahromadené dobro a svetlo v dušiach ľudí. Je to taká starodávna hra: jedni hrajú za „čiernych“, využívajú ľudské zlozvyky a všetkými možnými spôsobmi vytvárajú podmienky pre takúto voľbu, iní zas za „bielych“, prejavujú cnosti a vytvárajú podmienky na ich prejavenie. Volá sa to „Hra bohov“. Takto to Tvorcovia vymysleli pre rozvoj, a tým poskytli ľuďom slobodu voľby. Ale treba si uvedomiť, že s príchodom Síl Svetla na Zem je „Hra bohov“ v rámci Svetonázoru dokončená a teraz prebieha proces hodnotenia vesmírnych výsledkov. Jedni aj druhí sa pripravujú vyjsť spoza opony do otvorenej konfrontácie, čo samo o sebe aj je „Koniec časov“, opísaný v mnohých proroctvách.

Hodnotenie prebieha podľa veľmi prísnych pravidiel a čím viac sa človek duchovne rozvíja, tým viac sa zapája, spoznáva pravidlá hry a získava povolenie na vedomé činy. Vo všeobecnosti vytvárajú všetky tieto testy ruského národa, ktoré vykonávajú vyššie sily, mimoriadne priaznivé podmienky pre jeho vzdelanie a rozvoj. Teraz sa všetci blížime ku „skúške“, kde je pre najdôstojnejších predstaviteľov národa pripravená lúka na prejavenie svojich najlepších vlastností, nahromadených počas mnohých inkarnácií – na vlastné oči uvidíme, kto je kto. Metafyzicky vyzerá rozbor takto: sú tu dva protichodné póly, podmienečne ich nazývajme „Sily svetla“ a „Sily temnoty“. Obe sa navzájom odpudzujú – zrná sú oddelené od pliev, čo znamená hromadenie sily na póloch a nevyhnutnú voľbu medzi Svetlom a Temnotou pre každého človeka.

Tvorca RA „dal Zem na nabíjačku“ a častice sa násilne „lepia“ na póly – dôvodom sú kozmické cykly, dochádza k zmene epoch. Vo fyzickej rovine sa to prejavuje zmenou vlastností atómu vodíka, po ktorom nasleduje všetka organika, ako aj nárastom viditeľných spektier svetla. Výsledkom je, že ľudia sú nútení vedome si zvoliť „polaritu“ a v tomto v skutočnosti aj spočíva univerzálny plán rozvoja, ktorého konečná fáza pred novým kolom sa nazýva „Veľká žatva“. Čo je zaujímavé: oba póly sú zainteresované na vývoji konfliktu, víťaz berie všetko a niet pochýb, že víťazom budú Sily Svetla, keďže tam, kde je Temnota, je táto s príchodom Svetla premenená alebo zničená.

Toto vôbec nie je „dohováranie“, ale stelesnenie jasného plánu rozmiestnenia šachových figúrok na šachovnici

Každý človek teraz stojí pred životnou voľbou. Hneď ako všetky figúrky zaujmú svoje miesta, začne sa veľká bitka. Vojna bude mať podobu konfrontácie myšlienok, technológií a ideológií, čo však nevylučuje vojenské operácie. V dôsledku toho ľudstvo urobí obrovský evolučný skok, pretože v tejto vojne budú zničené všetky deštruktívne a zastarané formy. Pred našimi očami sa deje to, čo sa bežne nazýva apokalypsa: všetko tajné sa stáva javným a všetko javné sa stáva zrozumiteľnejším.

Kto, s kým a za čo bude bojovať

Prechod k novému ekonomickému poriadku je vždy sprevádzaný vyjavením vodcu prostredníctvom nového formátu vojny. Vojna je pokračovaním ekonomiky a spôsobom obrany záujmov, využívaným z dôvodu nedostatku možností využitia iných metód. Keďže na planéte je obrovské množstvo ľudí, ktorí nie sú pripravení na nový svet a slobodu, jednak z dôvodu nepochopenia príčin zmien, ktoré sa dejú, a jednak z dôvodu úplnej neochoty k zmenám, predovšetkým medzi elitami, nevyhnutne to so sebou prináša výbuchy násilia proti parazitom brániacim rozvoju. Sociálne priemyselné štáty, v ktorých boli títo ľudia predtým žiadaní ako štátotvorná trieda robotníkov a štátnych zamestnancov, sa rúcajú spolu s vládnucou triedou byrokracie slúžiacou ich záujmom. Takže obrovská masa predtým potrebných ľudí sa zmenila na parazitov produkujúcich negatívnu hodnotu a túžiacich po „stabilite“ z dôvodu nedostatku viditeľnej perspektívy spôsobenej zákazom vládnucej elity diskutovať o štruktúre budúcej spoločnosti, čo len rozširuje priepasť, do ktorej musia spadnúť.

Zmenil sa súhrn technológií, po nich nasledovali priemyselné vzťahy, vďaka ktorým bol starý formát štátu odsúdený na zánik ako zastaraný. Stará elita, predovšetkým finančná, tak stráca schopnosť ovplyvňovať a kontrolovať trhy, navyše rapídne klesá dôveryhodnosť ich propagandy. A to aj napriek tomu, že v rukách majú asi 2/3 všetkých ziskov svetovej ekonomiky. Nová elita vlastniaca pokročilé technológie sa už nechce násilne deliť a ani nemôže, keďže zastaraný formát štátu považuje za dočasnú prekážku, ktorá každým dňom stráca na sile. Zároveň dochádza k prirodzenej sebadeštrukcii svetového finančného systému – v posledných rokoch sa vytlačilo viac peňazí ako za celú históriu, čo hovorí o bezprostrednom kolapse. Bublina praskne a životná úroveň dramaticky klesne, čo bude spolu s nezamestnanosťou a nepokojmi začiatok konca starých štátov. Rastúca neschopnosť štátov plniť si záväzky voči svojim občanom vrátane ich ochrany v súvislosti so zastaraným formátom vzťahov sa už premieta do masovej nespokojnosti ľudí.

Vládnuce elity, ktoré nerozumejú tomu, čo sa deje, jednoducho idú ku dnu a bezmyšlienkovitým prúdom klamstiev a uzurpácie moci urýchľujú svoj pád. Mení sa ekonomická štruktúra a spolu s ňou sa mení aj vládnuca trieda, ktorej názory na štátnu štruktúru sú veľmi odlišné od toho, čo existuje dnes. Tieto skupiny už vytvárajú svoje vlastné uzavreté ​​združenia, vlastné súkromné ​​vojenské spoločnosti, ktoré vlastnia najmodernejšie technológie a sú schopné riešiť problémy kdekoľvek na svete. Vo svojej podstate to znamená prerozdelenie sveta, moci, rozpad teritoriálnych štátov, nútený odchod starej elity a príchod novej, ktorá je vo veľmi napätých vzťahoch s darmožráčmi – vo všeobecnosti sa plánuje ich zničenie ako triedy, dôvodom je prirodzená potreba rozvoja. Navyše, ak v Rusku kontra-elita stále chápe, kam zaradiť týchto ľudí v novom svete tak, aby z toho mali úžitok aj oni, aj spoločnosť, časť západnej elity ich plánuje fyzicky zlikvidovať, keďže značnú časť z nich tvoria nezamestnaní cudzinci z iných teritórií poberajúci podporu, výšku ktorej je čoraz náročnejšie udržovať. Odtiaľto pochádzajú všetky tieto reči  o “zlatej miliarde”.

Navyše samotná štruktúra súčasného finančného systému si vyžaduje tlačenie biliónov dolárov ročne na doplnenie peňažnej zásoby na pokrytie nákladov a inflácie, ktoré sa rozdeľujú výlučne medzi „svojimi“. Navyše, hlavné pravidlo je: títo ľudia by mali tieto peniaze jednoducho „spáliť“ – ich používanie by nemalo mať žiadny ekonomický význam, inak by bolo potrebné tlačiť zase viac. Takto finančníci dlhé roky starostlivo vyberali a vytvárali vrstvu ľudí s démonickými návykmi, a ako viete, to, čo je dole – to je aj hore: takto sa finančná elita zmenila na niečo, čo odporuje životu. V Rusku sú to tak takzvaní „liberáli“, ktorí tvoria chrbtovú kosť súčasnej vlády Ruskej federácie, a ktorí už prišli o svoju zámorskú „strechu“. Nemajú žiadnu budúcnosť, ale majú schopnosť vycibrenú počas mnohých rokov – čo najviac škodiť – takto plánujú zapadnúť do Nového sveta.

Kolaps finančníkov tak prispeje k prejaveniu tých najzákladnejších kvalít u ľudí – všetka nahromadená nenávisť sa kvôli zvláštnostiam obdobia zmeny epoch prejaví cez hordy posadnutých ľudí, ktorí stratili svoj ľudský obraz a stali sa vodičmi síl nižšej úrovne sveta. Preto sa hovorí „mŕtvi vstanú z hrobov“ a „peklo bude prázdne“ – všetci démoni sa prejavujú tu, v strednom svete. V súlade s tým „opačný pól“ vďaka tomu získava silu a jednotu. Prejavuje sa to vo forme vytvárania uzavretých združení – komunít, enkláv korporácií, ktoré majúc najväčšie šance na prežitie, a ktoré sa v prvej fáze budú brániť jedna pred druhou a pred všetkými naraz využívajúc najnovšie technológie, no po čase budú môcť spojiť sily na základe svojich vlastností. Potom dôjde k zjednoteniu okolo určitého Centra Sily, bezpodmienečne akceptovaného ako prejav vôle vyšších síl.

Toto centrum sily sa už formuje pod prísnym dohľadom a ochranou Vyšších Síl Svetla, najmä Stvoriteľa RA a Boha RA. Našou úlohou je vytvárať ruskému národu podmienky, ktoré mu zabezpečia prežitie na princípe vytvorenia veľkej občiny (komunity) z malých – to bude štát nového typu, ktorý bude zodpovedať výzvam budúcnosti. Navyše: tá istá Ohnivá Viera, ktorá podľa predpovedí príde na Rus, je akýmsi súborom vedomostí o svetovom poriadku a spôsoboch zjednotenia ľudí – preto sa  nazýva Učenie Bratstva Svetla. Existujú všetky predpoklady (podmienky) na to, aby sa na Rusi vytvorili najlepšie podmienky pre život, aj keď nie hneď: my ako národ sa musíme očistiť od nenávisti a klamstiev. Našťastie sú takí, ktorí sú schopní prevziať zodpovednosť za celý štát a národ a vykonať na to potrebné kroky.

Zdroj: 3. časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov. – (slovanskenoviny.sk)

4. časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov. – (slovanskenoviny.sk)

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie