Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Zbabraná, netransparentná a diskriminačná ekoschéma pre farmárov z MŽP-ŠOP SR

Autor:

Ochrana pôdy je polyfunkčný krajinotvorný prvok životného prostredia, nie iba pre voľne žijúce živočíchy.

Som asi jediný, kto sa nebojí povedať pravdu nahlas. Ekologickí environmentalisti a celá ŠOP jednajú s farmármi ako handrami.

Nikoho z riadiacich ani štátnych orgánov nenapadne, že farmár na svojom pozemku má cudziu ťarchu v podobe chránených výtvorov, nálezísk, mokradí. Nikto neberie ohľad na jeho farmárske prežívanie: poctivo poplatiť obecnú daň z pôdy a ostatného majetku, bez úveru na modernú techniku si nedovolí, zobrať z poľa úrodu a dobre na trhu speňažiť. To je cieľ farmára, ktorý je závislý aj na výskyte klimatických javov ; búrky, skorý príchod jesenných dažďov, posunutý termín sejby, orby, zber úrody a pod. Farmárčina je drina aj pri vyspelej poľnohospodárskej techniky, ale ponižovaná a neuznávaná najmä vlastným Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR.

Jednostranná predstava ochrany voľne žijúcich druhov živočíchov a rastlín na pôde-formou ekoschém je v rozpore s prírodnými klimaticko-pôdnymi činiteľmi aj fenologickými podmienkami na Slovensku. Veľkosť pôdnych celkov musí rešpektovať aj miestne pomery umiestnenia honov, prístup na pozemok, tvar na ekonomické obrábanie, podmienky pre zber úrody, mechanizáciu na vykonávanie agrotechnických prác a i.

Prírodné javy nepoznajú umelo vytvorené hranice záujmových skupín ľudí, alebo špecifických skupín ktoré detailne až úzkostlivo ochraňujú územie pre život rôznych živočíchov chránených druhov živočíchov alebo rastlín.

Posudzovanie, kritizovanie, zakazovanie, protestné zhromaždenia organizované aktivistami a ekologickými environmentalistami za, inokedy proti len nimi správnej navrhovanej ochrany prírody sa malo dávno skončiť. Prestať špekulovať, vymýšľať všelijaké druhy ochranných pásov na ornej pôde, ale budovať podľa hydrologicko-pedologických a klimatických pomerov na Slovensku, ktorý má výsledky viac ako 75 ročné výskumom potvrdené protierózne opatrenia.

Spomeniem iba niektoré:

Vzhľadom k situácii na celosvetovom trhu potravín musíme neustále zvyšovať produkciu v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Aby sme nedosahovali iba okamžitú kvantitu je potrebné také usporiadanie pôdneho fondu, ktoré dlhodobo zabezpečí trvalú úrodnosť. Maximálne výnosy nedosiahneme na menších obmedzených umele vytvorených plochách pôdnych celkov, jednostranne podporujú zachovanie drobných živočíchov a voľne žijúcej zvery. Agrorezort predložil informácie o ekoschéme v prvej polovici júla(?), 20. aug vyšla na webstránke ministerstva verzia: Metodické usmernenie ekoschémy na pôde, obsahuje 22 strán a 46 príkazov s podmienkami na ornej pôde:

  • Zlepšiť štruktúru pôdy

  • Dodržať neproduktívne plochy a prvky

  • Maximálna výmera parcely

  • Odložený termín kosenia

  • Alternatíva odložený termín kosenia + pasenie

  • Zatrávnenie medziradia

  • Vhodné obhospodarovanie plôch rýchlorastúcich drevín

Ekologickí environmentalisti, aktivisti,ochranári prírody podporovaní Smernicami Ekoschém na pôdu z EU ,postavili ochranu vzácnych voľne žijúcich druhov živočíchov, rastlín, mokradí CHN,CHÚ na ornej pôde podľa podmienok svojich predstáv: nad rámec prírodných a pôdnych mikroklimatických podmienok. Násilne vnucovaná ekologická ochrana prírody iba povzbudzuje mladých ľudí k protestom ,podpisovým akciám, pre zachovanie života a rozvoj ešte žijúcich živočíchov treba robiť ekoschémy na pôde. Nie komplexne riešiť ochranu pôdnych celkov—ako protieróznu , proti degradačným účinkom dažďa, vetrov, vody z topenia snehu, cudzím vodám, zábrany na pôdoodtok , výskyt povodní, ale v prospech drobných živočíchov a voľne žijúcej zvery.

V každom stupni CHÚ jedna až päť musí byť pestovanie plodín odsúhlasené ŠOP Neplatí žiadny osevný alebo špeciálny protierózny osevný postup, pestovanie aj ekonomicky výhodných plodín v prospech farmára, Ekoschéma to jednoducho nedovolí.. Vyhlásená ochrana v piatom stupni , alebo území v zozname Európskej únie, Národných parkoch,   má takú silu pôsobnosti ekológov hospodáriť na vlastnom, presahuje normálny sedliacky rozum. Úprimne ľutujem všetkých vlastníkov, užívateľov pozemkov, urbárskych aj lesných spoločenstiev, za vytvorené sťažené, podmienky hospodáriť na vlastnom majetku alebo v spoločenstvách.

Podobne je navrhnutá aj veľkosť pozemku a zlepšovanie úrodnosti pôdy pre zachovanie vzácnych druhov fyto a zoocenózy, lebo sú to posledné žijúce druhy u nás i v Európe. Nie rešpektovať zákony prírody, najvhodnejší pomer strán na obrábanie, jeho tvar a veľkosť k prirodzeným pomerom ale ohľadom na voľne žijúcu zver. Navrhovaný spôsob ochrany pôdy je príliš špecifický, tendenčnýzameraný len na jeden cieľ: za každú cenu zachovať populáciu živočíšnych aj rastlinných druhov žijúcich na pôde. Obmedzenie výroby na pôde i tak sťažených podmienkach, neodborné limity ochrany prírody na veľkosť pôdnych celkov, zasahovať a obmedzovať pestovanie iba určitých plodín, sú v rozpore s pôdno klimatickými podmienkami.

Požiadavka na hnojenie maštaľným hnojom a časové zapracovanie do pôdy, parcelu nad 50 ha mimo CHÚ rozčleniť biopásom širokým 12 m ktorý sa začlenení do ostatnej plochy si šikovne prevedú ako chránené maloplošné územia lebo požiadavka :musí byť neprejazdný. Pozemok , ktorého časť 3% sa nachádza v akomkoľvek stupni ochrany 1—5 sa počíta celý , patrí do stupňa ochrany výmery 3% z pôvodnej plochy! Narábanie s maštaľným hnojom vyvezeným na vlastný pozemok v množstve 20—40 ton a spracovaný do 24 hod., požiadavky sú proti zdravému rozumu !

Ekologickí environmentalisti a aktivisti na ochranu prírody i environmentalista  minister ŽP-ŠOP vykrikujú hurá, kým , poľnohospodári vo výrobe sú v smútku. Neviem koľko chválenkárskych tlačoviek mal jeden z najlepších ministrov vo vláde J. Budaj. Radosť je predčasná, osvietení vševediaci ekologickí environmentalisti, vyhrali ste zatiaľ len boj, nie vojnu. Otázka na vás: nemáte základné vedomosti ako sa na pôde hospodári, farmár je podnikateľ na vlastnom pozemku hlúpo obmedzovaný.

Minister Pôdohospodárstva a RV, S. Vlčan ,za misu šošovice predal farmárov do rozhodovania J. Budaja ministra ŽP-ŠOP SR., telom dušou environmentalistu podobne, ako spolu uvarili čenč ,prechod NP za milióny zbytočne vyhodených € do správy ŠOP. Zo skúseností vieme akú dôležitú vysokoodbornú, nenahraditeľnú prácu ekologickí environmentalisti vykonávajú ako nevýrobné organizácie: vyvíjajú rôzne aktivity, informačné kampane, odborné semináre, školenia, osvetovú, publikačnú, konzultačnú i vzdelávaciu činnosť, ktorými sa snažia informovať a vzdelávať verejnosť o zdravom životnom prostredí. Kritizovať, poukazovať, prikazovať, demonštrovať, zberať podpisy áno ale konkrétne riešenie nevieme navrhnúť to musia vysokošpecializovaní odborníci.

Nové opatrenia nie jednoduché ani jasne formulované, a strategický plán Ekoschémy nie je ani schválený a minister S.Vlčan bohapusto vyhlásil: Dohodli sme sa / s kým?/, že všetky informácie pustíme von a to riziko, že to nebude na sto percent vezmeme na sebabudeme sa to potom snažiť riešiť. Minister je nielen politicky ale aj hospodársky a právne zodpovedný za vzniknutý neštandardný stav v agrorezorte.

Akékoľvek opatrenie na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, dotované zo štátnych alebo iných peňazí a eurofondov ,má byť jasne vymedzené, transparentné, primerané, nediskriminačné a overiteľné. Farmári sa majú riadiť podľa pracovného materiálu, za ktorý ručí minister. Silné slová ministra v čase súčasnej vládnej krízy ,asi predčasných volieb, zvyšuje neistotu zotrvať v kresle ,nedôvera dezorientovaných farmárov sa prehlbuje nielen voči ministrovi ale aj pracovníkom rezortu. Majú dosť negatívnych skúseností z minulosti.

Veľká nedôvera farmárov k vedeniu agrorezortu sa prejavila skôr, ešte za čias min. Matečnej, ktorá verejne dehonestovala až ponížila farmárov z neznalosti predpisov ,prideľovania dotácií, vyzdvihla prácu dnes súdeného šéfa PPA Kožucha. Pravdepodobne aj preto súčasný minister k dotáciám pristupuje opatrne, nezopakovať podobnú chybu, hľadá najspravodlivejší dotačný systém. Farmárov súri dodržať agrotechnický termín, ale i obavy z rastu cien PHM. Ak nedostanú sľúbenú dotáciu ministrom načas, ku tomu sa pridá zlé počasie, veľká časť z nich zbankrotuje. Neistú situáciu zhoršuje aj časté striedanie ministrov a tlak zo strany ministerstva ŽP na ekologizáciu, pôdy a výroby produktov. Uvedené skutočnosti ukazujú že farmárčenie na Slovensku v súčasnosti prežíva veľkú krízu nielen vplyvom zlého počasia , zle nastavenej dotačnej politiky ale viac ako polstoročie zanedbaná starostlivosť o skutočnú ochranu pôdneho fondu a zle nastavené moderne ekoschémy na pôde. Systematická potreba ochrany pôdy je známa od polovice minulého storočia, 70 rokov, je zanedbaná, poľnohospodári ju brali ako nejakú nadprácu. Ak si niekto predstavuje, že nastavený systém prinesie zmenu v hospodárení na pôde aj myslení farmárov sa mýli, prinesie chaos v pôdnej držbe, nedostatok vo výrobe potravín, stúpnu ceny, je dobrá pôda pre rôznych špekulantov a podvodníkov.

Pripravovaný program z EÚ : Nulová degradácia pôdy/vodná a veterná erózia/ do r. 2030 ,pod ktorou sú rafinovane skryté špekulatívne ekoschémy je iba zdrap papiera : pôda—zoo fauna—fytofauna vytrhnutý z interaktívneho riešenia voda—pôda. Jednostranné riešenie ochrany pôdy ekoschém je politikárčenie pre ekologických environmentalistov, lebo pôdu treba chrániť komplexne aj pred vodnou eróziou , v riekach nám ročne odteká do 1,2 mil. m3 ornice, vznikajú povodne z polí, lesov, nevyčísliteľné ale ťažko vymáhateľné škody

Nedôvera zo strany farmárov vo vlastný rezort sa zvyšuje aj z iných dôvodov: vydávané zákony, vyhlášky nariadenia, usmerňovanie na uľahčenie práce MŽPŠOP napr. v zmysle nar. vl.SR 7/2014 Z.z. o spôsobe výpočtu finančnej náhrady, spôsob úhrady nájomného za zmluvnú (?) starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného užívania pozemku, aké dôležité papiere a lajstrá s guľovatou pečiatkou z ešte dôležitejších úradov musí farmár predložiť, Nie oni , ktorí navrhujú ťarchu na cudzom pozemku, ale VLASTNÍK!

Minister Budaj vyhlásil: v r. 2023 budú všetci vlastníci s ťarchou odškodnení. Pritom bez rozmýšľania povie: environmentalisti, vám dám zo Zelenej obnovy 10% na vykonávanie činnosti. Svojim rozdáva akoby zo svojho, druhých obmedzuje dostanete na budúci rok je neobmedzený pán. Bude ešte ministrovať, necháva si v zálohe špekulatívnu populistickú predvolebnú politiku, z čoho zaplatí odškodné, ktoré sa odhaduje na 23 mil.€ Neriešených otázok je veľa a sľuby nič nevyriešia.

Ministerstvo ochrany Životného prostredia svoju dôležitosť a silu prezentuje zachovať vzácne druhy živočíchov aj rastlín v inej oveľa horšej forme. V oznámení č. 384/2018 Z. z. „Národný zoznam území európskeho významu“. V tomto prípade farmár ,alebo ktokoľvek má takéto cudzie bremeno na svojom ,podlieha cestou nášho ministerstva pod rozhodovanie z EÚ. Z oznámení vyplýva, že na Slovensku máme takýmto neodborným prístupom chránených LEN 37% z celkovej rozlohy štátu. To nie je všetko, podľa Budaja je vo výhľade ešte vyhlásiť do 2000 km2. Nič nebráni tomu, že pokyny z EÚ sú jednoznačné: maximálna rozloha 14—15% z celkového územia štátu. Sám dobre vie ako to dopadlo s medveďmi, lebo Európska únia má prísne kritériá. Potom ako to bude s našou pôdou?

Ministerstvo pôdohospodárstva v tomto robí mŕtveho chrobáka. Takéto jednanie je proti zdravému sedliackemu rozumu a myslím, že aj proti Ústave SR, ktorá je garantom podnikaniasúkromného vlastníctva.

Je pomaly polovica septembra ,s prípravou pôdy pre budúcoročnú úrodu sa začína už v tomto mesiaci a farmári nevedia ako vyzerajú pekne namaľované ekoschémy. Takto si minister S. Vlčan predstavuje riešenie dotácií na pôdu pre farmárov, ktorí dorábajú chlieb náš každodenný, sľubuje pomoc, ale kedy, ju majú dostať ak nie teraz? Začína príprava pôdy pre budúcoročnú úrodu. Slovám, že predložené schémy budú platiť až r. 2023 neuverí žiaden farmár a pri skromnosti ani sám minister.

Ako, koľko, kedy, čoho zaseješ, toľko budeš v budúcom roku žať“!

Agrorezort pozabudol na dávno poznané ,kalendárne agrotechnické a prírodné termíny a osvietené hlavy ekologických environmentalistov zamerané na jednostrannú ochranu tomu vôbec nerozumia, ohrozuje potravinovú sebestačnosť a nedostatok potravín až katastrofálny dopad na celú spoločnosť. Nedostatok potravín na trhu spôsobí zdražovanie, predpoveď výskytu suchej zimy na zrážky zníži produkciu výroby , ku tomu výzva na šetrenie a neregulovateľné ceny energií dovedú Slovensko nie do ekologickej, ale ekonomicko-hospodárskej krízy.

Alojz Malíšek

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie