Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Je Boh diabol?

struggle-1Jeden Boh judaizmu, kresťanstva a islamu:

 • Evanjelium podľa Jána 8:41 – „…,my máme  len jedného otca, Boha.“ (povedali  Židia)

 • Exodus 3:6 – „Ja som Boh Tvojich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov

 • Evanjelium podľa Jána 8:44 – „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“ (povedal Ježiš)

 • Katechizmus Rímskokatolíckej cirkvi, kánon 121 – „Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná“.

 • Katechizmus Rímskokatolíckej cirkvi, kánon 123 – „Kresťania majú v úcte starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným (marcionizmus)“.

 • Katechizmus Rímskokatolíckej cirkvi, kánon 129 – „A tak kresťania čítajú starý zákon vo svetle zosnulého a vzkrieseného Krista. Toto typologické čítanie ukazuje nevyčerpateľný obsah Starého zákona. Nemá však dať zabudnúť, že starý zákon si zachováva vlastnú hodnotu Zjavenia, ktorú potvrdil sám náš Pán. Ostatne aj Nový zákon treba čítať vo svetle Starého. Prvotná kresťanská katechéza ho stále používala. Podľa dávneho výroku je Nový zákon skrytý v Starom a Starý je zjavný v Novom: In Vetere Novum latet et in Novo Vetus patet.“.

 • Katechizmus Rímskokatolíckej cirkvi, kánon 140 – „Jednota Starého a Nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a Božieho zjavenia. Pripravuje Nový a ten je splnením Starého; obidva sa navzájom objasňujú; obidva sú pravým Božím slovom.“.

 • Katechizmus Rímskokatolíckej cirkvi, kánon 2465 – „Starý zákon dosviedča: Boh je prameň všetkej pravdy. Jeho slovo je pravda. Jeho zákon je pravda. Jeho „vernosť z pokolenia na pokolenie“. Pretože „Boh je pravdivý“, sú členovia jeho ľudu povolaní žiť v pravde.“.

 • Katechizmus Rímskokatolíckej cirkvi, kánon 1 – „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval. Všetkých ľudí, rozdelených a rozptýlených hriechom, zvoláva do jednoty svojej rodiny, ktorou je Cirkev. Aby to uskutočnil, poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“

Ježiš prišiel iba k Židom:

 • Evanjelium podľa Matúša 15:24 – „On im odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ (povedal Ježiš)

Boh Abrahámov, Boh Izákov A Boh Jakubov = diabol, vrah, luhár a otec lži:

 • Exodus 12:29 – „Uprostred noci Jahve pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine, od faraónovho prvorodeného, ktorý mal zasadnúť na jeho trón, až po prvorodeného zajatca v žalári a všetko prvorodené z dobytka.

 • Exodus21:15 – „Kto udrie svojho otca alebo matku, bude vydaný na smrť.

 • Exodus 22:17 – „Čarodejnicu nenecháš na žive!

 • Exodus 31:12-15 – „Jahve povedal Mojžišovi: Prehovor k Izraelcom a povedz im: Budete verne zachovávať moje soboty, lebo sobota je znamením medzi mnou a vami pre vaše pokolenia, aby sa vedelo, že ja som Jahve, ktorý vás posväcuje. Budete zachovávať sobotu, lebo je pre Vás posvätná. Kto ju znesvätí bude vydaný na smrť, …“

 • Exodus 31:26-29 – „a Mojžiš si zastal v bráne tábora a povedal: Kto je za Jahveho, ku mne! Všetci synovia Léviho sa zhromaždili okolo neho. Povedal im: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Opášte si každý mečom svoje bedrá, choďte a prejdite táborom od brány k bráne a zabíjajte hoci aj svojho brata, svojho priateľa, svojho príbuzného. Synovia Léviho urobili tak, ako im povedal Mojžiš, v ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov. Mojžiš povedal: Dnes ste sa uviedli do Jahveho úradu, kto za cenu svojho syna, kto za cenu svojho brata, aby vám dnes dal svoje požehnanie.“

 • Levitikus 20:9 – „Teda: Ktokoľvek bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť...“

 • Levitikus 20:10 – „Muž, ktorý sa dopustil cudzoložstva so ženou svojho blížneho, musí zomrieť, on i jeho spolupáchateľka.

 • Levitikus 20:11 – „Muž, ktorý súloží so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca. Obaja musia zomrieť,…

 • Levitikus 20:27 – „Ak by bol medzi vami muž alebo žena, ktorí vyvolávajú duchov alebo veštia: budú vydaní na smrť, budú ukameňovaní,…“

 • Levitikus 21:9 – „Ak sa znesvätí smilstvom dcéra muža, ktorý je kňazom, znesvätí svojho otca a musí byť upálená v ohni.

 • Levitikus 26:21-22 – „Ak sa mi postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám za vaše hriechy sedemnásobne viac rán. Vypustím proti Vám divú zver, ktorá vás pripraví o vaše deti, roztrhá váš dobytok, zmenší váš počet, takže vaše cesty spustnú.

 • Numeri 1:48-51 – „Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: Léviho kmeň nespisuj a nezapočítaj ho medzi Izraelcov. Ale Ty sám zapíš Levitov na službu Príbytku Svedectva, všetkého jeho zariadenia a všetkého, čo k nemu patrí. … Každý nepovolaný, kto sa k nemu priblíži, bude vydaný na smrť.

 • Prvá kniha kroník 21:14 –„Jahve teda dopustil na Izrael mor, takže z Izraelcov padlo sedemdesiattisíc ľudí.

 • Numeri 25:1-9 – „…Jahve povedal Mojžišovi: „ Pojmi všetkých náčelníkov ľudu. Daj nastoknúť na kôl všetkých vinníkov pred Jahvem oproti slnku: potom sa blčiaci hnev Jahveho od Izraela odvráti. Mojžiš povedal sudcom Izraela: každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baalom z Peoru…

 • Kniha Jozue 4:17-21 – „Mesto bude pod kliatbou zasvätené Jahvemu…Tak zaujal mesto. Potom ostrím meča vykonal kliatbu na všetkom, čo bolo v meste: na mužoch i na ženách, na mladých i na starých, na dobytku, ovciach i osloch.“

o-o

 • Deuterononómium 2:34 – „Vtedy sme zajali všetky jeho mestá a vydali sme kliatbe všetky tieto mestá, ženatých mužov, ženy a deti a nedovolili sme ujsť nikomu.

 • Exodus 22:17 – „Kto by obetoval iným bohom prepadne kliatbe!

 • Deuterononómium 13:1-6 – „…Ten prorok alebo snívač, bude musieť zomrieť, lebo vyzýval k odpadnutiu od Jahveho tvojho Boha… A tak odstrániš zlo zo svojho stredu.“

 • Deuterononómium 13:13-19 – „…Ak zistíš, že je to pravda, že je isté, že bola spáchaná táto ohavnosť uprostred teba, musíš pobiť obyvateľov toho mesta ostrím meča a vydáš ho kliatbe to mesto a všetko čo je v ňom…“

 • Deuterononómium 13:16-17 – „Ale z miest tých národov, ktoré Ti Jahve, pán Tvoj Boh, dáva do dedičstva, nenecháš na žive nikoho. Vydáš ich kliatbe…“

 • Numeri 31:17-18 – „Zabite teda všetkých chlapcov. Zabite tiež každú ženu, ktorá poznala muža v súloži. Všetky malé dievčatá, ktoré ešte nevedia o súloži s mužom, ponechajte nažive, pre seba.“

Ľudské obete:

 • Genesis 22:1-2…9-12 – Abrahám a jeho syn Izák – obeta sa nakoniec nekonala.

 • Kniha Sudov 11:29-40 – Jefte obetoval Jahvemu svoju jedinú dcéru.

 • Kniha Jozue 7:15-26 – Jozue dal pre Jahveho ukameňovať a spáliť Achana, jeho synov a dcéry.

Kontinuita:

 • Evanjelium podľa Matúša 5:17 – „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som ich zrušiť ale splniť.“ (povedal Ježiš)

Základné pravdy viery (Rímskokatolícka cirkev), Šesť hlavných právd:

 • Pravda: „Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.“

Urob si názor sám o tom, čo je lepšie. Veriť v Boha (Jahveho) alebo si radšej ctiť ľudský život?

Katarína a Peter Poláčkoví

účastníci protikomunistického odboja

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie