Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Pôda, nenahraditeľný zdroj života

Pre envíronmentalistov a organizátorov : Petícia za živú krajinu

Je potrebné uviesť veci na správnu mieru a objasniť príčiny, podmienky a formy degradácie pôdy a organizáciu pôdneho fondu. Na tomto základe navrhujeme spôsoby, formy a prostriedky, ktorými možno upravovať územie, zlepšiť hospodárenie s povrchovou i podzemnou vodou v povodí aj ochranu pred znečisťovaním a zabezpečiť dobré životné podmienky. lebo sú dôležitým komponentom krajiny a životného prostredia.

Ak uvažujeme o nevyčerpateľnosti „bohatstva pôdy“, zistíme, že vôbec nejde o bohatstvo nevyčerpateľné. Súčasný nápor na ornú pôdu sa iba neustále zvyšuje. Človek bez uvedomovania si, že pôda neprestala byť nástrojom prírody, akosi zabúda, že akcentovaním svojich pôžitkov, najmä hmotných záujmov, sa zahráva s kataklizmou zániku. Stavia prírode ciele a neberie do úvahy, ako a v akom zmysle ich príroda limituje.

Narábanie s pôdou je doslova narábanie s vlastnou existenciou, lebo pôda nie je nevyčerpateľným hmotným bohatstvom, ale nezbytným bohatstvom existenčným. Všeobecné predpoklady súčasného vývoja nás nútia k tomu, aby sme prestali i v obore ochrany a organizácie územia uspokojovať iba momentálne potreby a začali sa pozerať s dlhodobou perspektívou. Sme len dočasní užívatelia pôdy, preto sa musíme začať správať ku nej zodpovedne.

Pôda—voda—vzduch sú najdôležitejšie faktory životného prostredia človeka. Búrlivý hospodársky rozvoj v poslednom období narušil prirodzenú rovnováhu vo vnútri týchto systémov a vzájomnú väzbu medzi nimi. Ďalšia devastácia pôdy, lesnej i nelesnej krajiny, môže mať katastrofálne dôsledky pre samotnú existenciu ľudstva.

Len interaktívne riešenie faktorov životného prostredia pôda-voda-vzduch, vzájomná väzba a komplexnosť riešenia môže zabezpečiť zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. Význam správneho využívania a organizácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu /PPF/ stále stúpa, lebo poľnohospodárskej pôdy stále ubúda. Keď nás ohrozuje aj globálna klimatická zmena podmienená priamo ľudskej činnosti v drancovaní a ničení pôdnych i prírodných zdrojov vo všetkých oblastiach života, je žalostný obraz našej prítomnosti i budúcnosti.

Požiadavky na zvyšovanie efektívnosti národného hospodárstva sa týka všetkých jeho odvetví, a teda aj poľnohospodárskej výroby. Je nevyhnutné zlepšiť efektívnosť využívania všetkých zdrojov, lebo tie, ktoré poznáme, sa rýchlo vyčerpávajú a za mnohé nepoznáme dosiaľ náhradu. Týka sa to najmä pôdy, nenahraditeľného výrobného prostriedku zabezpečujúceho výživu ľudstva. Pôdny fond sa musí vzhľadom na svoju nenahraditeľnosť v produkcii živej hmoty prednostne využívať v poľnom a lesnom hospodárstve.

Zvýšená ekonomická aktivita človeka je zásadnou príčinou devastovania prírodného prostredia a prírody vôbec. Je logické, že účinná ochrana prírody sa musí stať integrálnou súčasťou priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a rovnako tak akejkoľvek aktivity človeka. Problém v ochrane životného prostredia nemôžeme striktne rozdeľovať na ekonomické a ekologické.

Príroda, teda aj pôda, bola a bude vždy pre človeka bohatstvom, ktoré si nie vždy dostatočne uvedomoval a často sa ku nej choval macošsky a  záber pôdy pre nepoľnohospodárske účely boli pre niektorých politikov krádežou na súkromné obohacovanie. Skupovali pozemky od vlastníkov pôdy, ktorú vydreli z krvi, potu a mozoľov ich dedovia a pradedovia a politici pôdu skupujú podvodom za účelom predaja pre nepoľnohospodárske účely za lacný peniaz, ba ešte aj pridajú i nejaké €, dostanú aj dotáciu na neobrábanú pôdu a potom investorovi predajú500 – 800 %ným ziskom.

Rozbor a organizácia pôdneho fondu na území SR

Úrodnosť pôdy, resp. pozemkov, sa po roku 1874 začala oceňovať rôznym spôsobom: spočiatku to bolo počtom aj dĺžkou zŕn – stará dĺžková jednotka obilia 1 zrna ⁓ 3,4*10^-3 m., počtom chovaného dobytka a neskôr podľa tzv. čistej katastrálnej úrody. Do 18. st. mali bonitačné – úrodotvorné – sústavy nedostatky v nepresnosti, ale neboli aj komplexné vo vykonávaných oceňovacích prácach. Prvou bonitačnou sústavou založenou na meracích jednotkách bol Tereziánsky stabilný kataster. Základom bolo zameranie krokovou metódou všetkých pozemkov do katastrálnych obcí a ich ocenenie podľa kultúr a vlastníkov i bonitačných tried.

Na Slovensku pred socializáciou, sceľovaním pozemkov po r. 1950, bolo okolo 8 mil. parciel a na jednu pripadalo v priemere 12 vlastníkov. Pre poľnohospodárstvo z toho vyplýva nový pohľad v organizácii PF. Začala sa vykonávať hospodársko-technická úprava pozemkov /HTÚP/. Účelom bolo vytvoriť podmienky pre zavedenie socialistickej veľkovýroby ako prechod od individuálnej malovýroby. Od začiatku šesťdesiatych rokoch nastáva obdobie prestavby socialistických poľnohospodárskych organizácií – JRD a ŠM v moderné veľkovýrobné podniky, na HTÚP boli kladené nové požiadavky, tzv. súhrnné pozemkové úpravy – SPPÚ, ktoré riešili organizáciu pôdneho fondu, vodohospodárske, zúrodňovacie a rekultivačné práce na PF.

Obdobie sedemdesiatych rokoch znamená etapu intenzifikácie cestou koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby a rozvíjanie kooperačných a integračných vzťahov. Nastáva zlučovanie JRD do veľkých pôdnych celkov s výmerou pôdy 1000 – 3000 ha rozlohy územia z dôvodu politického, aby sme zvýšili sebestačnosť vo výrobe potravín a znížili závislosť dovozu potravín zo zahraničia a vykonávajú sa kultivačné práce na zanedbaných a spustošených pôdach za účelom získania náhradnej OP, ktorá bola zabraná pre nepoľnohospodárske účely.

Morové rany pre prírodu

Orientácia na maximálnu možnú plošnú výmeru pozemkov, hlavne na svahových polohách, viedla k názoru, že v komplexnom hodnotení môže znížiť ekonomickú efektívnosť poľnej výroby. Treba brať do úvahy, že so zväčšovaním veľkosti pozemkov na svahoch do 12 % /7°/ nastáva pokles výkonnosti mechanizačných prostriedkov o 15 % a zvýšenie spotreby PHM až 40 %. Zároveň sa zvyšuje náročnosť na optimálnu dĺžku technologickej dopravy po pozemkoch, po ornici, na úkor jazdy po poľných cestách. Doprava sa stáva nákladnejšou a dochádza k degradácii pôdy.

Plochy OP boli rozdeľované na honové oblasti podľa navrhnutých osevných postupov a prírodných geonomických vlastností terénu. Osevné postupy mali určitý počet honov, ktoré tvorili pôdne celky. V rovinných polohách sa navrhovali hony o veľkosti 100 – 150 ha, v členitých terénoch 30 -50 ha. Tvar honu alebo lánu mal na rovinách tvar štvorca, inak je obdĺžnikový s pomerom strán 1:3 až 1:5. Dĺžka sa navrhovala podľa produktivity mechanizácie 400 – 800 m

Na stanovenie optimálnej veľkosti pozemkov (pôdnych celkov) má veľký vplyv ekologický potenciál krajiny, resp. miera ekologickej stability krajiny. Pod pojmom stabilita krajiny sa rozumie súhrn pozitívnych vlastností krajinotvorných prvkov, ktorý umožňuje udržiavať jej rovnovážny stav alebo schopnosť vegetácie odolávať akýmkoľvek rušivým zásahom do podstatných vlastností prírodných prvkov a ich okoliu.

Tab.: prehľad výmery PP a OP na 1 obyvateľa za 90 rokov

Rok

Poľnohospodárska pôda v ha

na 1 obyvateľa

Orná pôda výmera v ha

na 1 obyvateľa

1930

0,55

0,40

1946

0,62

0,45

1950

0,60

0,41

1955

0,57

0,39

1960

0,53

0,37

1965

0,50

0,36

1970

0,49

0,35

1975

0,47

0,33

1980

0.45

0,31

2020

0,42

0,25

* Poznámka k tab.

Pokles výmery PPF je rozsiahle zaberanie pôdy na investičnú, priemyselnú, občiansku a bytovú výstavbu a iné nepoľnohospodárske účely. Zbytočne sa rozširovali a naďalej rozširujú intravilány obcí a miest, nádvoria objektov najmä na úkor OP. Tento vývoj /Tab. 1/ pôdneho fondu sa javí ako nebezpečný a varovný, lebo pri takomto vývoji by poľnohospodárska pôda stále ubúdala, až by sa v budúcnosti asi o 150 rokov úplne stratila. Na podklade rozborov z tab. 1. sa urobil odhad ďalšieho vývoja použitím regresnej krivky hyperbolickej funkcie, ktorá najlepšie vyhovuje danému rozptylu bodov. Uvedený rozbor PPF je pre mnohých špekulatívny, ale jeho vývoj poukazuje na naliehavosť regulácie ďalšieho vývoja aj pôsobením degradačných účinkov vodnej a veternej erózie.

Preto pri obnove súkromného vlastníctva bolo potrebné najskôr vykonať Register obnovy vlastníctva pôdy k dedičom – pôvodným vlastníkom pôdy, tzv. ROEP. V súlade s vykonávaním vlastníckych vzťahov bolo potrebné vypracovať aj HTÚP pre nových užívateľov PPF spolu s vykonaním súhrnného projektu PÚ, ktorý rieši všetky vyššie spomínané technicko – ekonomické náležitosti s pôdou. Tento logický postup nebol z nedostatku financií dodržaný, preto pôdnoekologické požiadavky ochrany prírody farmári nedodržujú a keď, tak iba okrajovo z donútenia

Pretože poľnohospodársky pôdny fond /PPF/ má pre zabezpečovanie výživy nášho obyvateľstva rozhodujúci význam, spoločnosť sa orientovala na postupné zvyšovanie intenzity jeho zvyšovania. Rýchly rozvoj výrobných síl a hospodárskeho potenciálu krajiny si však vyžiadal pomerne značný úbytok PPF, prevažne intenzívne využívanej ornej pôdy. Z hľadiska organizácie územia sa bude rozvíjať koncentrácia a špecializácia výroby na ornej pôde s prioritou ochrany a tvorby životného prostredia.

Jednou z podmienok a naliehavých otázok organizácie pôdneho fondu je návrh veľkosti poľnohospodárskych pozemkov, ktoré rieši hospodársko – technická úprava pozemkov (HTÚP). Dôležitosť riešenia tejto otázky sa týka predovšetkým pozemkov svahových. Činitele vplývajúce na veľkosť pozemkov možno rozdeliť do nasledujúcich základných skupín a to sú:

činitele prírodné: morfologické, pôdne, klimatické, pomery vlahové, vodohospodárske, vegetačné,

činitele ekologické: ochrana a tvorba životného prostredia, ekologická stabilita krajiny, ochrana prírody, ochrana pôdy pred eróziou, ochrana vodných zdrojov, ochrana rozptýlenej trvalej zelene, flóry a fauny, lesných komplexov,

činitele výrobnoekonomické: koncentrácia a špecializácia výroby, mechanizácie, technologické spracovanie pôdy, ochrana a zber úrody, agrotechnika, osevné postupy, doprava,

činitele technické: komunikácie, železnice, vodné diela, priemyselné a ťažobné objekty, intravilány obcí,, melioračné zariadenie, rozmiestnenie špeciálnych plodín.

Niektoré uvedené z činiteľov vyžadujú zväčšovanie plošnej rozlohy pozemkov, napr. mechanizácia, iné zmenšovanie, ekológia krajiny a iné sa chovajú indiferentne.

Tento proces si vyžaduje vykonať HTÚP, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka nerealizuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Podľa informácií sa majú vykonať iba v 189 k. ú. čo je asi 6 % z celkového počtu na Slovenska.. Úlohou pozemkových úprav je zladenie protichodných názorov a tendencií a vytvorenie takých poľnohospodárskych pozemkov, ktoré by svojou veľkosťou, tvarom a polohovým umiestnením vyhovovali modernej technike za súčasného vyhovovania ochrane pôdy, vodných zdrojov a biologickej rovnováhe krajiny.

Miera ekologickej stability sa zistí pomocou koeficientu ekologickej stability krajiny (KES), ktorým možno vyjadriť porovnaním plošného zastúpenia krajinotvorných prvkov – kultúr pôsobiacich pozitívne (stabilne) a negatívne (nestabilne) – vplyv na prírodné prostredie podľa vzťahu:

KES = PKp / PKn

Kde: PKP sú plošné výmery všetkých kultúr vplývajúcich pozitívne na okolitú prírodu v [ha],

PKn sú plošné výmery všetkých kultúr vplývajúcich negatívne na okolitú prírodu v [ha].

Pri hodnote KES= 1,0 je krajina nestabilná a hodnote 5,0 je stabilná.

Vzhľadom k situácii na celosvetovom trhu potravín musíme neustále zvyšovať produkciu, ako v rastlinnej, tak i živočíšnej výrobe. Aby sme nedosahovali iba okamžitú kvantitu za cenu jednostranného vyčerpávania pôdy, je potrebné zabezpečovať usporiadanie pôdneho fondu pre trvalú úrodnosť pôdy. Maximálne výnosy sa nedosiahnu iba na maximálne veľkých plochách a pri vynaložení vysokých nákladoch na zásobení pôdy chemickými prostriedkami, ale vzájomnou koordináciou činností a rozvíjať pozitívne krajinotvorné pôsobenie poľnohospodárstva. Postupne pristupovať formou koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby a rozvíjať kooperačné a integračné vzťahy tak, že PPF bude polyfunkčný  a mimo výrobnej funkcie bude plniť aj funkciu nevýrobnú, lebo je dôležitým komponentom krajiny a životného prostredia.

Motto : Zachovajme zákony prírody, príroda zachová nás.

Alojz Malíšek

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie