Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Energetická výmena medzi mužom a ženou počas intímneho spojenia

77kOTtCzJHgLáska je harmónia duší, to znamená, približne rovnaká evolučná úroveň vedomia. A láska mizne, keď prestane existovať harmónia medzi podstatami (dušami).

Pri harmónii medzi mužom a ženou, nazývanou aj láska, obaja získavajú dodatočný potenciál jeden od druhého a okrem toho tu prebieha výmena kvalít medzi mužskou a ženskou podstatou. Bez toho je ďalší evolučný vývoj každého nad určitou úrovňou nemožný. Na to, aby sa mohol človek posunúť na ďalší evolučný stupeň, musí mať mužské aj ženské kvality, čo sa deje aj pri intímnom kontakte ľúbiacich sa partnerov. To sa nazýva biela tantra.

Biela tantra je možná iba medzi dvoma, keď medzi mužom a ženou existuje úplná harmónia a vzájomná láska. Preto je tento fenomén v dnešnej dobe zriedkavosťou, pretože nie každý dokáže nájsť svoju „spriaznenú dušu“ a mnohí sa ani nesnažia hľadať. Držia sa príslovia „lepší vrabec v hrsti ako holub na streche“. Iba niektorí sa rozhodnú čakať, alebo hľadať svoju súdenú alebo súdeného za horami a dolami, ísť cez oheň, vodu…

Pri akomkoľvek intímnom kontakte prebieha výmena potenciálu a kvalít medzi mužom a ženou. Pri tom existuje niekoľko variantov tejto výmeny. Každý človek, nezávisle na tom či je muž alebo žena, má potenciál, ktorý sa tvorí organizmom počas dňa (J0) ako výsledok štiepenia organických a anorganických molekúl v bunkách.

Pritom tento potenciál závisí aj od fyzického a emocionálneho stavu človeka a nie je rovnaký u toho istého človeka počas celého jeho života. S vekom sa tento potenciál znižuje. Na tento potenciál vplývajú aj biorytmy ľudského tela. Organizmus zdravého človeka vždy vytvorí potenciál (J0) s určitou rezervou, ktorá sa využíva človekom v extrémnych podmienkach. Existuje minimálny potenciál (J1), ktorý je nevyhnutný pre normálne a zdravé fungovanie organizmu.

Preto, keď počas intímneho kontaktu prebieha vzájomná výmena kvalít, každý partner dáva časť svojho potenciálu (J2) a dostáva na výmenu časť potenciálu partnera (J3), (obr.66 a obr.67).

obr. 66obr. 67

Veľmi dôležitý je pomer toho, akú časť potenciálu (J0) každý z partnerov dáva druhému a koľko dostáva na výmenu. Pri akejkoľvek výmene energie niekto z partnerov dáva viac, ako dostáva a v tom nie je nič strašného a zlého, pokiaľ strata energie neprekročí veličiny:

ΔJ ≤ J0 – J1 (1)

Problém nastáva vtedy, keď jeden z partnerov počas intímneho kontaktu stráca viac, ako má existujúci prebytok (obr.68 a obr.69):

ΔJ > J0 – J1 (2)

obr. 68obr. 69

V tomto prípade ide o sexuálny vampirizmus, ktorý môže mať epizodický charakter, spojený s tým, že jeden z partnerov je dočasne vyčerpaný chorobou, alebo stresom. Pritom nedochádza k nejakému vážnemu poškodeniu zdravotného stavu partnera.

Úplne iná situácia je, keď má sexuálny vampirizmus trvalý charakter. V takom prípade sexuálny donor získava fyzické vyčerpanie, ktoré veľmi často spôsobuje rozvoj rôznych ochorení a v niektorých prípadoch môže byť príčinou smrti.

Sexuálnym vampírom môžu byť ženy aj muži. Sexuálny vampirizmus môže mať charakter vedomej alebo nevedomej akcie. V prípade vedomého sexuálneho vampirizmu hovoríme o čiernej tantre. Čierna tantra je založená na odčerpávaní životnej energie od sexuálneho partnera prostredníctvom špeciálneho kódovania počas posledného sexuálneho kontaktu, keď je človek maximálne otvorený.

Pritom stačí iba jedno kódovanie na to, aby životná energia neustále odtekala od darcu k sexuálnemu vampírovi, bez ohľadu na to, či majú následné sexuálne kontakty alebo nie a bez ohľadu, v akej vzdialenosti sa jeden od druhého nachádzajú. Obyčajne sa na základe tohto kódovania vytvára tantrická pyramída. Tantrický líder propaguje svojim obetiam princípy voľnej lásky a učí svojich „vyvolených“ spôsobom podobného kódovania. Následne už „vyvolení“ pripájajú k tantrickému „bratstvu“ nových „vyvolených“ a učia ich to isté.

Počet pripojených k tantrickej pyramíde rastie geometrickým radom a vytvára sa určitý druh hierarchie, v ktorej sa životná sila akumuluje na každej úrovni a postupuje ďalej. V konečnom dôsledku tantrický líder zbiera obrovský potenciál životnej energie. Obyčajne sa tento potenciál používa na manipuláciu masy ľudí v tých alebo iných cieľoch prostredníctvom vplyvu na správanie cez podvedomie.

Nikolaj Levašov: „Posledný apel ľudstvu“ a „Podstata a rozum“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie