Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zo správy o dôsledkoch elektromagnetického žiarenia

160 tisíc nenarodených detí z dôsledku elektromagnetického žiarenia – EMR počas 20 rokov iba v meste Petrohrad (5 mil. obyvateľov).

Profesor Viktor Andreevič Ovsjannikov, doktor technických vied (biofyzika), vedecký pracovník Fyzikálneho technického ústavu Ruskej akadémie vied (Ioffe Institut) v Petrohrade, vystúpil 25. decembra 2014 v Rade Akademickej univerzity so správou „O vplyve elektromagnetického žiarenia – EMR na dynamiku zmien detskej populácie v Petrohrade“.

V správe boli medzi vedeckými dôvodmi problému uvedené údaje o veľkosti elektrických polí emitovaných súčasnými mobilnými telefónmi GSM. Počas prevádzky telefón vyžaruje žiarenie s výkonom od 1 do 2 W, ktoré vytvára v dolnej časti brucha elektrické pole 170 – 340 μW/cm², s prijateľnou normou pre dospelých 10 μW/cm² a v miestnosti 3 μW/cm².

Pri experimentoch s embryami kurčiat, ktoré boli pod vplyvom EMR mobilného telefónu, bola zaznamenaná zvýšená úmrtnosť embryí oproti kontrolnej skupine:

  • Kontrolná skupina 2 % úmrtí.

  • Skupina pod vplyvom EMR 20 % úmrtí.

„Pokusy“ o účinkoch elektromagnetického žiarenia ukázali, že za určitých parametrov embryo zomiera pred narodením. Takýto proces – smrť zdravého dieťaťa v lone matky – sa nazýva „zmrazené alebo nevyvíjajúce sa tehotenstvo“. Formálne nie je embryo ešte človekom, ale podľa oficiálnych štatistík mesta Petrohradu, podľa autora správy, stráca Petrohrad okolo 20 tisíc detí ročne. Pri krátkych rozhovoroch mobilným telefónom môže žena porodiť dieťa, je však pravdepodobné, že dieťa bude mať vážne zdravotné komplikácie. Podľa hlavného pôrodníka v Petrohrade má takéto choroby už pri narodení až 30 % detí.

Na vedeckých medzinárodných konferenciách, ktoré sa konali v Petrohrade na tému „Elektromagnetická kompatibilita v rádiovom inžinierstve“ v častiach „Zdravotné účinky EMR“, sa opakovane konštatovalo, že EMR môže mať škodlivé účinky na takmer všetky systémy ľudského organizmu, ale predovšetkým na centrálny nervový systém, hematopoetický, kardiovaskulárny, endokrinný a imunitný systém.

Tieto konferencie sa konajú raz za dva roky, po dobu posledných 20 rokov, na prvých konferenciách som bol predsedom národného organizačného výboru. Zoberme si, aká je situácia so „zmrazeným tehotenstvom“ v zahraničí. Podľa internetu: v Európe končí 30 % tehotenstiev v prvej tretine tehotenstva. V Európe sa dokonca vytvorila spoločnosť žien, ktoré prežili „zmrazené tehotenstvo“. V USA – 20 %, v Austrálii 31 % žien príde o dieťa kvôli „zmrazenému tehotenstvu“.

Zvážime údaje „zmrazeného tehotenstva“ z roku 2011 v Petrohrade. Podľa indikatívnych odhadov autora správy v roku 2011 „zmrazené tehotenstvo“ zo štatistík mesta „vzalo“ asi 20 tisíc nenarodených detí. Nemocnica a správa mesta očakávali, ale deti sa nenarodili.

Autor správy vybral 5 veľkých obvodných nemocníc z 18 obvodov mesta. Autor nezohľadnil veľké rezortné nemocnice.

V štádiu embryonálneho vývoja sa embryo nepovažuje za ľudskú bytosť, a aj preto neexistuje žiadna takáto informácia v oficiálnych štatistikách mesta Petrohrad a v iných registroch. V obvodných nemocniciach sa takéto informácie určitý čas ukladajú. Preto musel autor chodiť do nemocníc a rozprávať sa s gynekológmi. Všetci lekári uviedli, že v posledných rokoch sa vyskytlo omnoho viac prípadov „zmrazeného tehotenstva“, denne sa vykonáva niekoľko registrácií. Zároveň lekári so skúsenosťami poznamenali, že v minulosti boli 1 – 2 takéto prípady na oddelenie ročne. Pritom počet potratov iba v 5 nemocniciach je obrovský: viac ako päť tisíc žien, ktoré stratili dieťa.

Lekári uviedli, že tento počet je potrebné násobiť, pretože „množstvo takýchto prípadov sa nedostane k nahlasujúcemu orgánu nemocnice.“ Na základe toho možno tvrdiť, že jedna z piatich žien stratila dieťa v dôsledku „zmrazeného tehotenstva“. Experiment s inkubátormi uskutočnený prof. J.G. Grigorevym ukázal, že v štádiu embryonálneho vývoja je embryo veľmi citlivé na EMR.

Analýza príčin „zmrazeného tehotenstva“ .V centre detskej patológie v Petrohrade, kam sa autor obrátil, prof. B.I. Gluchovec povedal, že k nim sa obracajú so žiadosťou stovky žien každý rok: „Pomôžte nám rodiť zdravé dieťa pri zdravých rodičoch.“

Mestom zamávala vlna „zmrazených tehotenstiev“. Poskytnem informácie zo Strediska detskej patológie. V tomto stredisku sa v roku 2009 vykonala analýza 532 prípadov „zmrazeného tehotenstva“ v počiatočných štádiách (4 – 12 týždňov).

Identifikovaná patológia v embryu. Počet prípadov – celkom v %:

1. Vzostupná bakteriálna infekcia 196 prípadov- 36,8 %.

2. Hematogénna infekcia 132 – 24,8 % .

3. Imunitná patológia 65 – 12,2 %.

4. Endokrinná patológia 30 – 5,6% – klinické štúdie endokrinnej patológie od vplyvu EMR sú opísané v [82].

5. Chromozomálna patológia 109 – 20,5 % – klinické štúdie imunitnej patológie od vplyvu EMR sú opísané v [82].

Tabuľka nám umožňuje približne rozdeliť osoby, ktoré zomreli v dôsledku „zmrazeného tehotenstva“, z dôvodov, ktoré ju spôsobili:

  • 60 % prípadov pripísaných v dôsledku infekcii plodu.

  • 40 % v dôsledku vystavenia vonkajšiemu vplyvu EMR.

Ak prijmeme tento pomer, zistíme, že každý rok iba v meste Petrohrad v dôsledku infekcií príde 12 000 žien o svoje deti a v dôsledku škodlivých účinkov elektromagnetického žiarenia príde o svoje deti 8 000 ďalších žien.

V dôsledku toho mesto v priebehu 20 rokov „dostalo menej ako 240 000 detí v dôsledku infekcií a 160 000 detí v dôsledku vystavenia elektromagnetickému žiareniu“. Tieto odhady sú približné, vyžadujú si však pozornosť a prijatie opatrení.

Preto EMR môže mať škodlivé účinky na tehotné ženy pre ich nenarodené deti, ktoré sa dajú určiť pitvou na imunitných, endokrinných a chromozomálnych patológiách. Autor správy nepochybuje o tom, že v meste Petrohrad je veľa miest, kde môže byť tehotná žena vystavená elektromagnetickému žiareniu z retranslátorov mobilnej komunikácie, bez toho, aby vedela o ich umiestnení na susedných strechách a dokonca ani nemusí pocítiť okamih, keď bude jej očakávané a žiadané dieťa zabité vplyvom tohto pôsobenia. Iba v nemocnici zistí, že jej dieťa zomrelo na „zmrazené tehotenstvo“. Zatiaľ jej však nikto nenazve pravého vraha jej očakávaného dieťaťa – EMR mobilných telefónov, počítačových tabletov, notebookov atď.

Preto by sa mala gubernátorom vytvoriť komisia alebo skupina špecialistov, ktorá bude povinná zaoberať sa otázkami neionizujúceho žiarenia a pracovať pod priamym dohľadom Ruského výboru na ochranu pred neionizujúcim žiarením Ruskej federácie (Moskva). Mesto by malo neustále monitorovať elektromagnetické prostredie a mali by sa prijať núdzové opatrenia na ukončenie niektorých rádiových komunikácií s prechodom na káblové a drôtové systémy.

V prípade „zmrazeného tehotenstva“ sa vývoj plodu náhle zastaví (zmrazí) a dieťa zomrie. Môže k tomu dôjsť s krvácaním alebo bez neho. V každom prípade to vedie iba k jednému výsledku – potratu zo zdravotných dôvodov. V prípade, že žena odmietla potrat, zomrie na intoxikáciu tela. Pri plánovaných potratoch (na žiadosť matky) sa odstráni zdravý plod – takéto prípady sa v správe nezohľadnili.

V roku 2011 profesorka S.V. Soboleva zverejnila výsledky analýzy demografickej situácie v Rusku a na Sibíri. Ukázala, že od začiatku 90. rokov minulého storočia sa demografická situácia s detskou populáciou na Sibíri, v Petrohrade a v Rusku ako celku stala katastrofickou. Zníženie počtu detí sa stalo trvalým. Pokiaľ ide o počet detí na jednu ženu, krajina od roku 1990 klesla pod úroveň „jednoduchej reprodukcie obyvateľstva“ a na tejto úrovni zostáva dodnes.

Celkový koeficient pôrodnosti v roku 2009 bol 1,54 narodených detí v priemere na jednu ženu, namiesto 2,14 – 2,15 detí potrebných na jednoduchú reprodukciu.

Štatistické údaje o poklese detskej populácie nezohľadňujú však ďalšie obdobie vo vývoji dieťaťa – čas jeho vnútromaternicového vývoja. Počas tohto obdobia dieťa ešte nemá vlastné ochranné systémy: imunitné a reparatívne. Akékoľvek choroby, ktoré vznikli počas tohto obdobia (prvý trimester vývoja), sa budú rýchlo vyvíjať. Preto, ak počas tohto obdobia začne na embryo pôsobiť externý škodlivý faktor, napríklad karcinogén, zhubný novotvar embrya sa bude vyvíjať tak rýchlo, že choroba môže embryo zničiť ešte pred narodením. V praxi lekári často vidia vývoj rakovinových nádorov a dokonca metastáz v embryu.

V roku 2014 sa ako medicínsky úspech zaznamenala úspešná operácia rakoviny u nenarodeného dieťaťa. Ako je uvedené, v Petrohrade sa ročne narodí tretina detí so závažnými patológiami (ako je Downov syndróm atď.), o ktorých informoval riaditeľ Výskumného ústavu pôrodníctva a gynekológie profesor E.K. Alajmazjan. – ide priemerne o 10 až 15 tisíc detí. Vysvetlenie je jednoduché. Tieto deti ešte v lone matky boli vystavené rovnakému charakteru, ale s nižšou dávkou škodlivých účinkov. Prežili a narodili sa. Ale takéto deti a ich rodičia sú odsúdení na bezútešný život…

Preložil: OZ Biosféra www:biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie