Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Dobojované: Národné parky delimitované pod Štátnu ochranu prírody SR

Motto: Reči sú sľuby a práca skutky.

Priznám sa, že takéto rozhodnutie NR som očakával, ale až po dlhšie prebiehajúcich diskusiách, či už laickej alebo vedeckej obce. Delimitácia bola šitá horúcou ihlou. Lebo zonácia NP sa skončí niekedy v roku 2023. Podľa môjho názoru, ktorý nikomu nevnucujem, proces delimitácie prechodu NP zo ŠL na ministerstvo ŽP prebiehal neorganizovane, chaoticky a výsledky z rokovania medzi „lesákmi„ proti ŠOP boli v dennej tlači rôzne interpretované, najmä proti lesníkom. Nezaregistroval som žiadnu diskusiu alebo TB ministra pôdohospodárstva a RV na túto tému, očakával som jasné stanovisko a dôvody neodovzdať alebo odovzdať NP pod ministerstvo ŽP. Týmto z ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoj vidieka vydali jasný signál, že „Lesníci“ si dostatočne neplnia svoje povinnosti. Alebo tam boli nezmyselné politické tlaky, ktoré zvíťazili nad zdravým sedliackym rozumom. Možno sa mýlim.

Vytvorili sa dve odlišné skupiny o správcovstvo NP: príliš veľký Gulliverový obor, ktorý napína mohutné svaly s populistickými rečami – Ministerstvo ŽP SR a príliš malí Liliputáni pôsobiaci skromne na špecifickej, ale konkurenčnej sfére. Na jednej strane boli ŠL – riadené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na prvý pohľad je vidieť, že MP a RV SR nemá v názve ani zmienku o Lesoch, ktorých rozloha síce presahuje viac ako 20 000 km² z územia SR, ale pre ministerstvo sú skôr na záťaž ako prosperitu. Preto sa rýchlo upiekol tento medziministerský čenč, ktorý mi pripadá ako predaj „Lesníkov spolu s NP za misu šošovice.“

Už z toho je vidieť ako veľmi ministerstvu pôdohospodárstva záleží na správe NP. A veľkohubé vyhlásenie ministra ŽP “verím, že s ministrom pôdohospodárstva sa dohodneme“, je byrokratický spôsob. MŽP okrem príkazov, zákazov a obmedzení pri vyhlásení CHÚ alebo CHN na „cudzích“ pozemkoch bez náhrady za sťažené obrábanie pôdy a ušlý zisk neurobilo nič v prospech poľnohospodárov a lesných spoločenstiev. Sľuby, prezentované v dennej tlači, že v roku 2022 budú farmári finančne vyrovnaní sú reči, ktorým ani sám minister neverí. Bude ešte ministrovať? Kde boli ochranári 20 rokov? Na vás dvoch ministroch je najväčšia zodpovednosť za delimitáciu NP, ktorá bude stáť ekonomiku alebo Zelenú obnovu nemalé peniaze. Len nové uniformy s emblémom ŠOP odstupňované podľa dôležitosti zastávajúcej funkciu, tabule, hlavičkové papiere pôjdu do miliónov. Čo bráni peniaze použiť od vlastníkov pozemkov na odkúpenie do vlastníctva štátu, alebo poskytnúť ako náhradu za sťažené obrábanie pôdy tým vlastníkom, na ktorých pozemkoch sa nachádzajú vami navrhnuté chránené prírodné mokrade, biocenózy a cenné náleziská? Najväčším omylom, alebo priam klamstvom, ministra ŽP je vyhlásenie: „Lesníci v NP sa nemusia báť, že prídu o prácu“. Budú u nás i naďalej zamestnaní. Táto veľkorysosť ministra je postavená na falošnom poznaní problematiky. Títo „neschopáci“ budú odborne riadení fundovanými Ochrancami prírody, musia dodržiavať ich príkazy a nariadenia aj proti vlastnému presvedčeniu a dlhoročným skúsenostiam, čo verím, že väčšina odíde i napriek tomu, že ťažko si nájdu prácu.

Samozrejme, že zanietení a fundovaní teoretici OP sú nepodplatiteľní v predaji drevnej hmoty, vedia odborne nahradiť lesomelioračných technikov, vedia najlepšie posúdiť, čo príroda potrebuje.

Najmä denník SME poukazoval na zlé hospodárenie v lesoch, ťažbu v prísne chránených územiach 4. a 5. stupňa ochrany, po týchto územiach sa pohybujú kamióny naložené drevom – pôvodné lesy nám ubúdajú a s nimi aj vzácna fauna, flóra, stráca sa biodiverzita i vzácne druhy drobných živočíchov aj zveriny. Odišiel z nich hlucháň – začo nám hrozí vysoká pokuta, vytvára sa skleníkový efekt, lesné spoločenstvá ťažia necitlivo drevnú hmotu, neprispôsobiví obyvatelia z osád výrubom ničia vzácne dreviny. Ak takéto prehlásenie vydá aj projektová manažérka z MH SR Eliška Dzurňáková, tak pravda je na strane MŽP. Takmer denne sa poukazovalo na ŠL – šafárenie, rozkrádanie a nehospodárne nakladanie s drevnou hmotou. Takéto názory boli takmer denne uvádzané v masmédiách a minister J. Budaj vydával aj trikrát za deň vyhlásenie o aktivitách MŽP čo všetko sa robí, chce a bude robiť preto, aby aj budúce generácie mali zabezpečené po nás zdravé životné prostredie. Vyhlásenia typu: NP boli doteraz spiaca princezná. Len ju treba zobudiť a budú návštevy v tisícoch aj vedeckí pracovníci. Ale pozabudol, že už od roku 2002 majú v rukách silnú zbraň v podobe posudzovania vplyvov na ŽP, v ochrane prírody a využívania, napr. OZE sme mohli byť na popredných miestach a nie, ako nás hodnotí EÚ, sa nachádzame na posledných miestach .

Zaregistroval som aj jednu malú krátku pozitívnu správu pre „Lesníkov“; EÚ vyjadrila slovenským lesníkom pochvalu za starostlivú o obnovu lesov. Stručná novinová správa išla do zabudnutia.

Ak chceme poznať skutočnú politickú silu rezortu ministerstva ŽP – OP a rezortu lesného hospodárstva pod vedením ministerstva pôdohospodárstva, uvediem prehľad riadenia štátnej správy z roku 2002:

Z o z n a m platných zákonov v oblasti životného prostredia uverejnené v Zbierke zákonov k 2.X.2002

Právne predpisy MŽP – SR, prierezové

počet zákonných ustanovení 2

1.Právne predpisy—ostatné

2.Ochrana prírody a krajiny

3.Ochrana akosti a množstva vôd a ich

racionálneho využívania

4.Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

5.Územné plánovanie a stavebný poriadok

6.Odpadové hospodárstvo

7.Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

8.Geologický výskum a prieskum

9.Geneticky modifikované organizmy

10.Priemyselné havárie

11.Environmentálne označovanie

12.Environmentálne orientované riadenie

=================================

Spolu 12 činností na vykonávanie

ochrany životného prostredia

13

8

4

3

3

3

1

4

1

1

1

1

================================

45 zákonov

To bolo v roku 2002. Aká je situácia v rozšírení pôsobnosti Ministerstva ŽP nechávam na záujemcov, ktorých bližšie zaujíma problematika ochrany ŽP na Slovensku, aby hľadali kontakty na MŽP. Uvediem veľmi krátky a strohý prehľad:

Organizácie spadajúce pod MŽP : 13

Pracoviská priamo na MŽP : 11

Generálny tajomník služobného úradu, Úsek štátneho tajomníka I., Úsek štátneho tajomníka II.

Sekcie 11, ktoré majú spolu odbory + oddelenia 70. K tomu pripočítať aj odbory starostlivosti okresných úradov, ktoré síce spadajú pod ministerstvo vnútra, ale metodicky sú riadené MŽP s počtom 77. Koľko máme mimovládnych environmentálnych organizácií na ochranu ŽP som nezistil, aj keď pod bodom 11 a 12 sú na ministerstve zriadené. Môžeme očakávať, že na MŽP vznikne nová sekcia s odbormi pre riadenie NP.

V obrazovej časti chcem ukázať na náročnú prácu lesníkov v prírodných, nie ľahkých podmienkach na manuálnu prácu, ale aj technický fortieľ. Čo všetko vybudovali v prospech prírody použitím najjednoduchších nástrojov a ťažko prístupných podmienkach si vyžaduje samostatnú prácu. Od roku 1854, kedy Mária Terézia vydala zriaďovací dekrét o „Urbariátoch“ lesníci vždy a za každej vlády boli tí, ktorým bola zverená starostlivosť o lesnú i nelesnú krajinu. Zatiaľ sa im berú iba NP  – čerešnička na torte, ale podľa silných hlasov OP najmä združenie VLK zberá podpisy, aby aj nechránené lesy prešli pod ekonomicky a vedomostne silný aparát MŽP.

Alojz Malíšek

malisek.alojz@gmail.com

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie