Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Sledovanie televízie zhoršuje kognitívne funkcie

Tri vedecké štúdie preukázali, že aj mierna frekvencia sledovania televízie ovplyvňuje kognitívne schopnosti človeka a množstvo šedej hmoty v mozgu, informovala 20. mája na portáli Eurekalert! News tlačová kancelária American Heart Association.

Výskumu, ktorý viedol Priya Palta, Ph.D., docent lekárskych vied a epidemiológie na Vagelos College of Physicians and Surgeons na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, sa zúčastnilo 10 700 dospelých. Všetci účastníci (priemerný vek 59 rokov) hodnotili svoju vlastnú frekvenciu sledovania televízie počas prvého prieskumu v rokoch 1987 – 1989 a tretieho prieskumu v rokoch 1993 – 1995 (nízka úroveň – nikdy alebo zriedka, stredná úroveň – niekedy, vysoká úroveň – často alebo veľmi často).

Počas štvrtého (1996 – 1998) a piateho (2011 – 2013) prieskumu účastníci podstúpili ďalšie kognitívne testy rýchlosti pamäte, jazyka a informácií. Tí, ktorí uvádzali mierne alebo časté sledovanie televízie, mali o 15 % vyšší pokles kognitívnych funkcií v porovnaní s tými, ktorí uvádzali nízke hladiny. Zároveň sa nezistila nijaká súvislosť medzi indikovanou fyzickou aktivitou a účinkom času stráveného sledovaním televízie v strednom veku na zmeny kognitívnych funkcií a riziko demencie.

Štúdia, ktorú viedla Kelly Petty Gabrielle, Ph.D., profesorka epidemiológie na Alabamskej škole verejného zdravia v Birmingham, zahŕňala 1 601 dospelých (priemerný vek 76,2). Účastníci uvádzali svoje úrovne sledovania televízie počas prvého a tretieho prieskumu. Pri piatom vyšetrení podstúpili magnetickú rezonanciu mozgu. Vedci skúmali štrukturálne markery v mozgu vrátane objemu hlbokej šedej hmoty v mozgu každého účastníka.

Účastníci, ktorí hlásili vysoké až stredné sledovanie televízie, mali o desať rokov neskôr nižší objem tmavej šedej hmoty ako tí, ktorí televíziu nikdy alebo len zriedka sledovali. Takýto vzťah naznačuje väčšiu atrofiu alebo zhoršenie mozgu. Správy účastníkov o fyzickej aktivite neovplyvnili súvislosť medzi mierou sledovania televízie v strednom veku a mierami štruktúry mozgu šedej hmoty u starších ľudí.

Tretiu štúdiu viedol Ryan Dougherty, Ph.D., výskumný pracovník, divízia epidemiológie, Bloomberg Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore. Štúdie sa zúčastnilo 599 ľudí, ktorých priemerný východiskový vek bol 30 rokov. Počas 20-ročného obdobia 1990 – 1991 – 2010 – 2011 sa účastníci prieskumu zúčastňovali každých päť rokov, vrátane odpovedí na otázku o priemernom počte hodín denne strávených sledovaním televízie za posledných 12 mesiacov.

Dougherty uviedol, že vzorce sledovania televízie zostávajú v priebehu času stabilné. Dvadsať rokov po začiatku štúdie účastníci podstúpili magnetickú rezonanciu na vyhodnotenie štrukturálnych parametrov šedej hmoty v mozgu. Vedci zistili, že viac hodín sledovania televízie v ranej a strednej dospelosti bolo spojených s menším objemom šedej hmoty vo vyššom veku.

Je potrebné poznamenať, že hodinové zvýšenie priemerného času sledovania TV bolo spojené so znížením objemu šedej hmoty asi o 0,5 %. Rovnako ako v iných štúdiách, ani na konci štúdie fyzická aktivita neovplyvnila vzťah medzi sledovaním televízie v strednom veku a skóre štruktúry šedej hmoty u účastníkov.

„Toto je dôležité zistenie, pretože je dnes dobre známe, že neurobiológia demencie vrátane atrofie mozgu začína v strednom veku. Toto je obdobie, keď je možné korigovať správanie prispievajúce k atrofii, ako je nadmerné sledovanie televízie, aby sa podporilo zdravé starnutie mozgu,“ uviedol Dougherty.

Vedec zdôrazňuje, že nie všetko sedavé správanie je rovnaké. „Nestimulačné sedavé aktivity, ako je sledovanie televízie, sú spojené so zvýšeným rizikom rozvoja kognitívnych porúch, zatiaľ čo kognitívne stimulujúce sedavé aktivity (napríklad čítanie, počítačové a spoločenské hry) sú spojené s udržaním kognitívnych funkcií a znížením pravdepodobnosti demencie,“ informoval Ryan Dougherty.

Výsledky výskumu boli prezentované na konferencii American Heart Association Conference on Epidemiology, Prevention, Lifestyle and Cardiometabolic Health, ktorá sa konala 20. – 21. mája.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie